КРЪГЛА МАСА

24/2/2012
          На 15.02.2012 година беше проведена кръгла маса във връзка с разработване на проект по Oперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 година”, Приоритетна ос 3. „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”.
Главната цел на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е на основата на интегриран подход да развие регионални туристически продукти и да повиши ефективността на регионалния маркетинг.
Кандидатът по схемата участва задължително в партньорство с най-малко две общини.
            В тази връзка Община Дулово, в качеството си на кандидат и Община Алфатар и Община Кайнарджа в лицето на партньори, работят съвместно по кандидатстването за настоящата схема.
            Кръглата маса беше проведена на територията на трите общини, в следната последователност:
09:30 часа
Община Кайнарджа- в заседателната зала
11:30 часа
Община Алфатар
14:00 часа
Община Дулово- в зала №1
 
             Водещ на проведената кръгла маса беше доц. Красен Русев – директор на Европейския институт по културен туризъм „Еврика”. Срещата беше много ползотворна и с практическа насоченост. Той представи актуална и полезна информация относно туристическите продукти и начините за тяхното управление и развитие на територията на трите общини с цел създаване на „Регионална туристическа концепция”.
На срещата присъстваха представители на областната и общинска администрация, бизнеса, читалищата, земеделски производители и местно население. Събрани бяха техните мнения, препоръки и забележки относно изпълнението на настоящата схема. Благодарение на широкото обществено обсъждане, проведено в трите общини, се набави необходимата информация относно вижданията на заинтересованото население. На тази база ще бъде разработена „Регионална туристическа концепция” за трите общини и популяризирането, маркетинга и рекламата на съвместен туристически продукт, с която да обосновем кандидатстването за безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР, чрез Оперативна програма „Регионално развитие”.