Банкова сметка на Община Кайнарджа за превеждане на местни данъци и такси

6/3/2012
Банкова сметка по която данъчно задължените лица дапревеждат задълженията си за Данък върху недвижимите имоти, Такса битови отпадъци, Данък върху превозните средства и Данък при придобиване на имущество е следната:
 
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
КЛОН СИЛИСТРА
 
IBAN: BG76IABG74598400039500
BIC:IABGBGSF
 
Кодове на вид плащане:
442100- Данък върху недвижимите имоти
442400- Такса битови отпадъци
442300- Данък върху превозните средства
442500- Данък при пидобиване на имущество