Покана за възлагане на поръчка

16/3/2012
                                                                                   
                                                                           
 
 Project Title: LIPNITAKAINARGEA CROSS BORDER ROAD
 
MISETC Code: 579, Project acronym: LKROAD
 
 
          Община Кайнарджа Уведомява, че на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.3, във връзка с чл.101а от Закона за обществени поръчки кани всички заинтересовани страни да представят оферта за възлагане на поръчка за доставка и монтаж, с предмет: «Изготвяне на електронна триезична информационна табела” за реализацията  на   проект  «Трансграничен път Липница - Кайнарджа” MISETC Code: 579, по Програма Трансгранично сътрудничество Румъния/България 2007-2013, в който Община Липница от Р.Румъния е водещ партньор, а Община Кайнарджа – партньор.
       Наименование и адрес на възложителя - Община Кайнарджа, област Силистра, ул."Георги Токушев" №10, тел./факс: 086 820487; е-mail: kain_s@abv.bg, ceta@mail.bg;  лице за контакти: Христина Георгиева
           Описание на предмета на поръчката– Проектиране, изработване и монтиране на Постоянна триезична електронна табела, информираща за източниците на финансиране на изградената инфраструктура, съгласно изискванията за визуализация на Програма Трансгранично сътрудничество Румъния – България, 2007 – 2013 г. – 1 брой, размери 4,00/2,50м
         Изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката: изграждане от три основни елемента – билборд с предвидена възможност за вграждане в конструкцията на електронно информационно табло, осигуряващо визуализация на динамично променяща се информация, пилон/стъпка и фундамент, съгласно техническо задание