публична покана

21/3/2012

BG-с.Кайнарджа

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПУБЛИКУВАНА В РОП ПОД №9000340

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Кайнарджа, ул."Георги Токушев" 10, За: Христина Георгиева, България 7550, с.Кайнарджа, Тел.: 08682 0487, E-mail: kain_ss@abv.bg, Факс: 08679 8461

Място/места за контакт: с.Кайнарджа, Община Кайнарджа
Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: http://kaynardzha.egov.bg.

Адрес на профила на купувача: http://kaynardzha.egov.bg.

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки


КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Проектиране, изработване и монтиране на Постоянна триезична електронна табела, информираща за източниците на финансиране на изградената инфраструктура, съгласно изискванията за визуализация на Програма Трансгранично сътрудничество Румъния – България, 2007 – 2013 г. – 1 брой, размери 4,00/2,50м


КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34924000

Описание:
 

Табели с променлив текст

 


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1брой, размери 4/2.50м, от три основни елемента – билборд с предвидена възможност за вграждане в конструкцията на електронно информационно табло, осигуряващо визуализация на динамично променяща се информация, пилон/стъпка и фундамент, съгласно техническо задание


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

12500 EUR


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Началото на българския участък на Трансграничен път Липница – Кайнарджа (SLS3068/ІІІ-70101, Кайнарджа – Краново/ - граница Румъния, км 0+000


NUTS:

BG325


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Билборд - метална конструкция от стоманени профили/винкел с антикорозионно покритие с предвидена възможност за вграждане в конструкцията на електронно информационно табло осигуряващо визуализация на динамично променяща се информация / информационен LED видео екран / с размери не по-малки от 3.5 х 1.00 м Пилон - метална конструкция от стоманени профили с антикорозионно покритие Фундамент, излят от бетон М250


КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена


ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/04/2012 16:00


ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

http://kaynardzha.egov.bg


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/03/2012