публично оповестен търг за отдаване под наем за ползване и стопанисване на пасища и мери от ОПФ

10/4/2012
 
 
   

З А П О В Е Д

№ РД 09-091/09.04.2012год.
 
            Любен Жеков Сивев  кмет наобщина Кайнарджа, на основание  Чл.12. ал. 1. от Наредба за
стопанисване и  ползване на пасища и мери от общинския поземлен фонд на територията на община Кайнарджа,и Чл.37п. от ЗСПЗЗ   
 
 
Н А Р Е Ж Д А М:
 
                                  На  26.04.2012 г.от  10 00 часа в заседателната зала на община Кайнарджа да се проведе публично оповестен търг с тайно  наддаване:
                       
І.За отдаване под наем за ползване и стопанисване  на пасища и мери от Общинския поземлен фонд, обект на търга са  идентифицирани в системата за идентификация на земеделски парцели пасища и мери, подробно описани в Приложение:№1 по землища, номера на физически блокове, начална тръжна цена и изчислен  депозит за всеки физически блок  неразделна част от настоящата заповед. Данни към момента за обявените на търга физически блокове са включени в специализирания слой по чл. 8 от Наредба № 5 от 2010 г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ;
 Да се обявят  в общината, съответните кметства и Общинска служба Земеделие Кайнарджа  /Приложение 1/. Срок на наемното отношение  5/пет/ години/2012 год., 2013 год., 2014 год., 2015год., 2016год./
ОПРЕДЕЛЯМ:
Началната тръжна цена за ползване на мери и пасища е 7 лв./дка/  годишен наем.
Депозит за участие 20% от началната тръжна цена, умножена по площта на физическия блок.
Депозити за участие в търга може да се внасят в касата на общината или по банковата сметка
BG 75 IABG 74593383 9371 06, BIC  IABG BGSF   при ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД, клон Силистра,
след публикуване на обявата всеки работен ден от 8 00 до 16 00 часа, включително до деня, предхождащ деня на провеждането на търга.
           
            Договорът със спечелилите търга може да бъде сключен само след заплащане на достигнатата на търга за съответния физически блок годишната наемна цена за 2012год., а въводът във владение на физическия блок е за сметка на наемателя. Плащанията  на цената достигната на търга да се извършват в български лева, в касата на общината или по банков път, в срокове и при условия, определени в договорите за наем.
Кандидатства се за цялата  обявена площ на имота и при спечелване на търга, за съответния имот се сключва договор за същата площ, независимо каква част от физическия блок кандидата ще заяви за единни плащания за площ. Наемателя е длъжен да  извърши предварителен оглед на обекта и да го приеме във вида по време на огледа. Сключването на договора за наем  не гарантира подпомагането на земеделските производители /не гарантира получаване на плащания за площ/;
            Цена на тръжната документация  - 20,00 /двадесет/ лв./невъзстановими/ без ДДС
Депозитът за участие внесен от участника се задържа на спечелилия до прекратяването на договора като гаранция за заплащане на наем и консумативи.
            Писмените предложения се подават и приемат  след публикуване на обявата в регионален вестник в стая № 202 на Общинска администрация включително до 25.04.2012 г. до   16 00  часа.
                                              
У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
            Следната тръжна документация:
1.проект на договор за наем; 
2 .копие от настоящата заповед, без имената на членовете на комисията;
3. указания към кандидатите.
 
 
О П Р Е Д Е Л Я М:
 
Изисквания към участниците в търга за  отдаване под наем за индивидуално стопанисване и ползване на пасища и мери,
 Участници могат да бъдат земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни в съответното населено място и/или в съседни землища на територията на общината, които:
1.Отглеждат регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Българска Агенция по Безопасност на Храните, както следва:
а) 10 или по вече говеда, и или 10 и повече говеда и биволи;
б) 5 или повече крави и/или юници по схемата за крави с бозаещи телета;
в) 50 или повече овце майки, или 50 и повече кози майки, или 50 и повече овце и кози майки;
г) 5 или повече еднокопитни (коне, магарета, мулета, катъри)
2.Да  отговарят на следните изисквания:
а) Да са регистрирани земеделски производители;
б)Да нямат прекратени договори за ползване на земи и пасища и мери от ОПФ поради неиздължаване на парични задължения по тях.
О П Р Е Д Е Л Я М:
 
            Следните допълнителни изисквания към офертите на участниците в търга - да се приложат, заверени с подпис и печат следните документи:
 За юридически лица:
1. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър /Удостоверение от съда по фирмената регистрация за актуално състояние на търговеца/;
2.Удостоверение за данъчна регистрация;
            3. БУЛСТАТ;
            4.Нотариално заверено пълномощно за лицето подписало заявлението за участие, и заверило документите, когато същото е различно от посоченото за представляващ търговеца в удостоверението за актуално състояние на търговеца.
5.Заявление  за участие в търга;
6. Декларация, че е извършило оглед на обекта и го приема във вида по време на огледа.
            7. Документ за внесен депозит за участие.
            8. Удостоверение от община Кайнарджа, че участникът няма задължения към общината.
            9. Удостоверение от служба „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” при община Кайнарджа, за липса на задължения.
10. Декларация за съгласие съхранение и обработка на личните данни.
11. Документ за платена тръжна документация
12.Декларация за съгласие с клаузите на договора.
            13. Актуална справка за притежаваните животни от Системата за идентификация на животни на БАБХ;
14.Копие от Анкетния формуляр, доказващ регистрацията им по Наредба №3 от 29 Януари 1999 за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители
            За физически лица
            1.Копие на личната карта /нотариално заверено пълномощно/, за участниците и техните представители.
2.Заявление  за участие в търга;
3. Декларация, че е извършило оглед на обекта и го приема във вида по време на огледа.
            4. Документ за внесен депозит за участие.
            5. Удостоверение от община Кайнарджа, че участникът няма задължения към общината.
             6. Удостоверение от служба „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” при община Кайнарджа, за липса на задължения.
            7. Декларация за съгласие съхранение и обработка на личните данни.
             8. Документ за платена тръжна документация.
      9.Декларация за съгласие с клаузите на договора.
     10. Актуална справка за притежаваните животни от Системата за идентификация на животни на БАБХ;
            11. Копие от Анкетния формуляр, доказващ регистрацията им по Наредба №3 от 29 Януари 1999 за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители
 
Освен гореизброените документи се прилагат и:
 
 
 
 
·         Ценово предложение.
            Ценовото предложение по образец поставено в отделен не прозрачен запечатан плик, обозначени с надпис: предлагана цена  за номер на физическия блок в землище …………..
Ценовото предложение по образец включва: името на участника или името на упълномощеното лице, землището, номер на физическия блок, площ, предлагана цена /цифром и словом/-за една стопанска година.
 
Към приложените документи да се приложи и списък на документите, съдържащи се в предложението, подписан от кандидата
 
 
      Гореизброените документи трябва да са сложени в запечатан непрозрачен плик, а офертата в отделен непрозрачен запечатан плик, поставен в плика с документите.
 
                                                                     НАЗНАЧАВАМ:
            Комисия в състав:
 
         
1. Обявата за търга да се публикува в  регионален ежедневник.
            2. Търгът да се проведе при спазване на разпоредбите на чл.37и-37п от Закона за собствеността и ползването  на земеделските земи по реда и условията на глава ХІ от Наредбата за реда, за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане  с общинско имущество.
            3. Оглед на обектите всеки работен ден от 09:00 до 12:00 часа до крайния срок за подаване на предложенията в община Кайнарджа.
            4. Комисията в тридневен срок от датата на заседанието да представи протокол от търга и проект на заповед за определяне на спечелилите търга.
            За допълнителна информация – тел. 08679/8462 , 086-510-235
            При неявяване на кандидати за дадени имоти същите да се предоставят на общинското предприятие за стопанисване.
 
            Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Валентина Христова Токушева- зам.кмет на общината.
 
 
КМЕТ НА ОБЩИНА: Л.Сивев 
 
МС/МС