СТРАТЕГИЯ за управлението и разпореждането с общинска собственост2012-2015

27/1/2012