проект на наредби

15/1/2013
                
 
        
                
              За привеждане на нормативната база към сега действащото законодателсво,  администрацията при Община Кайнарджа предлага  
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА.
 
 
МОТИВИ
КЪМ
ПРОЕКТА ЗА НАРЕДБА ЗА ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА
/съгласно изискванията на чл.28 от ЗНА/
         
                       
Причините налагащи приемането на нова Наредба за общинските жилища са, че в сега действащата подзаконова уредба на Община Кайнарджа няма рекламентирани правила касаещи отдаването на общински жилища. Целта която ще се постигне е по-ефективно ползване и стопанисване на имоти общинска собственост. Финансови средства ще бъдат необходими за подържането на имотите предназначени за общински жилища, но и също така, ще има и постъпления в общинския бюджет от наематели и други лица ползващи обектите съгласно новата нормативна база.
Съгласно чл.45а от Закона за общинската собственост условията и редът за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилищата се определя с наредба на общинския съвет
 
 
 
 Предложения и становища по проекта могат да се подават в 14 дневен  срок в деловодството на Община Кайнарджа  от публикуването на
проекта на наредбата