Проект на наредба

9/7/2012
 
              Във връзка  с промяна на Законовата нормативна уредба на Република България се налага и промяна на нормативната база и  на местно ниво. Общинска администрация Кайнарджа, предлага за приемане „Наредба за управление и стопанисване на общински гори”.
              За привеждане на нормативната база към сега действащото законодателство,  администрацията при Община Кайнарджа предлага  проект на посочената наредба.
             Предложения и становища по проекта могат да се подават в 14 дневен срок в деловодството на Община Кайнарджа  от публикуването на проекта на наредбите.

Прикачени файлове