ЗАПОВЕД РАБОТНО ВРЕМЕ

18/7/2012
ОБЩИНА КАЙНАРДЖА,ОБЛАСТ СИЛИСТРА
 
 
 
З А П О В Е Д
 
№ РД-09-217/18.07.2012 год.
 
 
 

         На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА

                                                        ОТМЕНЯМ

          Заповед № РД 09-213/09.07.2012 год., поради което работното време на общинска администрация Кайнарджа се връща към старото работно време, считано от 19.07.2012 год., както следва:

 

 
         Сутрин:            от 8.00 часа до 12.00 часа
 
         След обяд:    от 13.00 часа до 17.00 часа
       
        Контрола по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.
        
         Препис от настоящата заповед да се връчи на всички кметове на кметства, кметски наместници, служители и работници при Община Кайнарджа,  за сведение и изпълнение.
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                        И.Д.КМЕТ:_______/П/________
                                                                                                                                                                                                                          / В.ТОКУШЕВА /
                                                                                                                                                                                                                      /Заповед № РД 09-179/22.06.2012г./
 
 
НГ/ВТ