Във връзка с извършване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за Инвестиционно предложение за „Изграждане на 8-класно училище", с местоположение УПИ ХІV556 - за училище, кв. 11, по регулационния план на с. Голеш.

20/1/2013

Прикачени файлове