Н А Р Е Д Б А за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Кайнарджа

6/3/2013