проект на наредби

6/3/2013
Общинска администрация с. Кайнарджа предлага ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ
 
 
МОТИВИ КЪМ
ПРОЕКТА ЗА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НО УСЛУГИ В ОБЩИНА КАЙНАРДЖА
/ съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси /
 
 
 
Съществуващата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Кайнарджа е приета от Общински съвет Кайнарджа с Решение № 238 от 2007г. За изминалите шест години тя многократно е променяна и допълвана. Измененията правени през този период са свързани с изменението, отпадането на някои  такси и услуги или въвеждането на нови такива. Измененията и допълненията в наредбата затрудняват служителите на общинска администрация, гражданите и фирмите при ползване на наредбата.
Целта на наредбата е да се осигурят достъпни и качествени услуги, предоставяни на гражданите и фирмите, да се насърчи частния сектор в предоставянето на регламентирани такси и цени на услуги, без да се поставя в неравностойно положение.
Ето защо, предлагам да бъде отменена действащата  и да бъде приета нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Кайнарджа.
 
 
Предложения по проекта могат да се  подават в деловодството на Община Кайнарджа и на електронна поща denikrasimirova@abv.bg .

Прикачени файлове