Реализирани и текущи проекти

12/8/2014
                Финализиран е  вторият проект на община Кайнарджа по Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013"
               Одобрен в края на 2013 година с договор №:А13-13-181/ 12.11.2013г., проектът наречен ”Разработване на ОПР и въвеждане на ефективни правила за мониторинг и контрол на общински политики в община Кайнарджа” се реализира през изминалите 9 месеца
                
                В рамките на проекта беше подготвен социално икономически анализ на показателите на общината, чрез актуални статистически данни.Разработен е  новият ОПР за периода 2014-2020г. и три др.стратегически документи. Създаден е  модел за вътрешен контрол и координация на дейностите в общинска администрация Кайнарджа. На заседание на Общинския съвет на 08.08.2014 год. бяха приети:
1.Общински план за развитие на община Кайнарджа за периода 2014-2020;
2.Дългосрочна туристическа стратегия на община Кайнарджа за периода 2014-2020 год.;
3.Програма за енергийна ефективност на община Кайнарджа за периода 2014-2020 год.;
4. Дългосрочна програма за младежта и спорта в община Кайнарджа за периода 2014-2020 година.
Текстовете на стратегическите документи може да бъдат  разгледани от прикачените файлове.