проект Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Кайнарджа.

13/1/2014
 
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Кайнарджа чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения по проекта на Наредбата на е-таilадрес: kain_s@abv.bg
 
 
М О Т И В И
 
 
Действащата към настоящия момент Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Кайнарджа е приета от Общински съвет - Кайнарджа в изпълнение на чл. 9а от Закона за общинските бюджети.
 С приемането на Закона за публичните финанси /обн. ДВ бр.15/ 15.02.2013г., в сила от 01.01.2014г./ се отменя Законът за общинските бюджети. Това налага отмяната на прилаганата до момента Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Кайнарджа и приемането на нова наредба в изпълнение на разпоредбите на чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси, с която да бъде съобразена подзаконовата нормативна уредба в общината.
 Целта на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Кайнарджа, в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси е да се въведе тригодишна бюджетна перспектива, основана на многогодишно планиране, за  провеждане на благоразумна фискална политика. С наредбата се предлагат стъпки за повишаване на бюджетната прозрачност и публичност с оглед разширяване на възможностите за участие на обществеността в обсъждането на провежданата политика на община Кайнарджа, като се създават предпоставки за увеличаване на достъпа до бюджетна информация, както и за подобряване на нейното качество и обхват.
При изготвяне проекта на наредбата е взето под внимание и уредено обособяването на отделни сметки за средства от Европейския съюз, както и е дадена подробна регламентация на сметките за чужди средства. В съответствие с икономическата логика и Закона за публичните финанси се въвежда понятието „разпоредител с бюджет”.
 Дефинирани са основните принципи, които следва да се спазват при управлението на публичните финанси, като: всеобхватност, отчетност, отговорност, адекватност, икономичност, ефективност и ефикасност, прозрачност, устойчивост и законосъобразност.
Уредени  са бюджетните взаимоотношения на общинския бюджет с държавния бюджет и с други бюджети и сметки.
По отношение на отчета на общинския бюджет е разширен обхватът на информацията, която следва да се съдържа в годишния отчет, в това число и информация за изпълнението на фискалните цели. Друга промяна, въведена с наредбата и съответстваща на закона е определянето на краен срок за приемането на годишния отчет за изпълнението на общинския бюджет, който е не по- късно от 31 декември на годината, следваща отчетната година.
 
Фактически основания: необходимост от приемане  на местен нормативен документ, който да регламентира реда и условията при които се  съставя  бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и  за условията, при които се съставя, приема, изпълнява и отчита бюджета на Община Кайнарджа.
 
Причини, които налагат приемането: чл. 82, ал.1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси, обнародван в ДВ бр. 15/15.02.2013 година.
 
Цели, които се поставят:  Спазване принципите за управление на публичните финанси.
 
Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: Не са необходими финансови и други средства.
 
Очаквани резултати: Стриктно спазване на бюджетната дисциплина и изискванията на Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011 година.
 
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:Предлаганата Наредбаза условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Кайнарджа е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство. В нея са възприети основни положения на Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011г., относно изискванията за бюджетните рамки на държавите – членки и за създаване на условия за изпълнението на относимите регламенти, приети в края на 2011 г., залегнали и в Закона за публичните финанси.