Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодични доставка чрез покупка на хранителни продукти, с транспорт на Изпълнителя, по заявка за нуждите на ДСП, обществените трапезарии, столове към основните училища и ЦДГ на територията на Община Кайнарджа”

19/5/2014