0584-2014-0004/24.10.2014г.

24/10/2014
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧЕТВЪРТОКЛАСНА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА”.