00584-2014-0011/16.12.2014г.

16/12/2014
Процедура  на договаряне без обявление съгласно чл.90, ал.1, т.3 по ЗОП с предмет: „Доставка на електрическа енергия/ ниско напрежение/ за нуждите на обектите собственост на община Кайнарджа, за срок от една година”