проект на наредба

13/1/2015
Текстово поле: О б щ и н а  К а й н а р д ж а
				
* Ул.”Георги Токушев” 10                ( 08679 / 8318, факс 08679 /8461
7550 с.Кайнарджа, обл.Силистра
                             
       Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Кайнарджа  чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: kain_s@abv.bgили в деловодството на Община Кайнарджа
 
 
 
МОТИВИ
 
 
към проекта на Наредба за изменение на Наредба за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд, приета с решение № 130 по протокол № 15/31.07.2012год.
 
1. Причини, налагащи приемането на изменението на подзаконовия нормативен акт:
За последните години е налице тенденция за увеличаване на наемата цена за  ползване и стопанисване на земеделска земя. За база на предложената промяна е взето средното рентно плащане за земеделски земи в землищата на Община Кайнарджа. 
2. Цели които се поставят:
Целите ми като вносител на този проект са:
актуализиранена  Наредба за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд, приета с решение № 130 по протокол № 15/31.07.2012год.
- увеличаване на собствените приходи на общината с цел изпълнението на общинския бюджет.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.
За прилагане на измененията в Наредбата не е необходимо разходването на бюджетни средства.
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.
Подобряване работата по прилагането на Наредбата. В следствие на което  значително ще се улесни самата процедурата при отдаване на имоти за земеделско ползване.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Предлаганото изменение на Наредбата не противоречат на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.
           
 
 
 
 
 
проект!
 
 
НАРЕДБА за изменение на Наредба за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд, приета с решение № 130 по протокол № 15/31.07.2012год.
 
§1. В Глава ІІІ „НАЕМНИ ЦЕНИ И ОТНОШЕНИЯ”
 чл. 15, ал. 1 придобива следното съдържание:
 „Началният размер на годишната наемна цена за 1(един)декар земя от ОПФ за земеделско ползване е в размер на 30,00 лв./дка.”
 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
    §2. Наредба за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд, приета с решение № 130 по протокол № 15/31.07.2012год. и изменена с решение № …….., взето с протокол № ….. от ……..2015 год. на Общински съвет-Кайнарджа.
§3. Параграф 1 влиза в сила за стопанската 2015-2016год.
 
  ІІ . Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на община Кайнарджа.
 
 
 
 
 
 
Любен Сивев
Кмет на  община Кайнарджа