Публична покана за избор на изпълнител на СРР с предмет:„Ремонтни работи в Читалище, Кметство склад към Кметство в с. Зарник, Здравна служба, Дневен център за възрастни хора с увреждания и Кметство с. Средище, Дневен център за стари хора и Ученически стол с. Кайнарджа, Противопожарна служба с. Кайнарджа, Кметство и Читалище с. Добруджанка, Кметство и Читалище с. Светослав, и складово помещение към кметство с. Голеш. В това число подмяна на компрометирана покривна конструкция и препокриване на покриви със съществуващи и нови керемиди където се налага и други Ремонтни работи, предвидени в количествено-стойностната сметка към настоящата поръчка“

5/5/2015