Публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земи от Общинския поземлен фонд на 29.06.2015 год.

7/6/2015