Публична покана № 904523за обществена поръчка по реда на глава 8 „а” от ЗОП с предмет: „Извършване на превоз на педагогически персонал от Основно Училище «Цанко Церковски» с. Средище, Община Кайнарджа по утвърдени маршрутни разписания през работните дни на учебната 2015/2016 година”

14/9/2015