Публична покана № 9052013 за обществена поръчка по реда на глава 8 „а” от ЗОП с предмет:„Избор на изпълнител за основни и текущи ремонти през 2016г. на сгради - собственост на община Кайнарджа”

4/4/2016

Прикачени файлове