Активни

27/7/2017
Целта на проекта е да се проведат мероприятия за активиране на младите хора от община Кайнарджа на възраст от 15 до 29 г. вкл., които не работят, не учат и не търсят възможности за работа или учене. Те са над 430 общо в общината, живеят в малки населени места с изключително ниски икономически и социални показатели и са предимно с турски или ромски произход. За постигане на целта с настоящия проект ще се осъществят дейности по: идентифициране на младежи до 29 г. които не учат, не работят и не са регистрирани в ДБТ; осъществяване на контакт и активиране на минимум 50 от тях за включване в проекта. Фокусът ще е насочен към младежите с основно и по-ниско образование и младежите от турски или ромски произход, които формират и целевата група по проекта. Включените 50 младежи ще участват в мотивационно обучение за подпомагане и включване в обучение или заетост. От партньора по проекта - Сдружение "Иновационен регионален университет" ще се проведе обучение по професиите "Оператор на компютър" и "Бояджийски работи" за 50 младежи. Успешното завършване на обучението ще даде възможност младите хора да придобият знания и умения, които са широко приложими на съвременния , включително и на местния слабо функциониращ трудов пазар. За първи трудов старт по придобитата професия община Кайнарджа ще наеме на работа за 6 месеца 40 от завършилите обученията младежи на длъжности "Оператор въвеждане на данни" и "Бояджия, сгради". Изборът на професии и длъжности се обосновава и от възможностите за териториално разпределение по населените места, както и от потребностите на общността от извършване на общополезни дейности за подобряване вида на публичните сгради и терени в селата и осъвременяване на административните дейности в структурите на общината. Очакваните резултати са: минимум 50 активирани младежи, 50 младежи получили професионална квалификация, 40 младежи включени в заетост. За постигане на целите се търси финансовата подкрепа на ИМЗ в размер на 287 830 лв.