ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ №3/05.08.2016г. с предмет: ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПО ПОДГОТОВКАТА, УПРАВЛЕНИЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА ПРОЕКТИ ПО ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА” ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ЧАСТ ОТ ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В 8 НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЩИНА КАЙНАРДЖА, ОБЛ. СИЛИСТРА – С. КАЙНАРДЖА, С. СРЕДИЩЕ, С. ЗАРНИК, С. ПОЛКОВНИК ЧОЛАКОВО, С. ВОЙНОВО, С. ДОБРУДЖАНКА, С. ПОСЕВ И С. ГОЛЕШ” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА С МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ - ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР", С. КАЙНАРДЖА, ОБЩ. КАЙНАРДЖА, ОБЛ. СИЛИСТРА. ”, създадена на 05.08.2016г.

3/10/2016