ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ НА 30.11.2016 Г. В 10.30 Ч. ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

18/11/2016
      На основание чл. 14, ал. 7 и 8 от Закона за общинската собственост и чл. 22, ал. 3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 5 от Наредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Община Кайнарджа и в изпълнение на решение № 129, взето по протокол № 20 от 28.10.2016 г. на Общински съвет – Кайнарджа и Заповед № РД 09-399/ 11.11.2016 г. на кмета на Община Кайнарджа
ОБЯВЯВА
на 30.11.2016 г. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Кайнарджа публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години,на следната част от имот - публична общинска собственост: две помещения, находящи се в сградата на бившето кметство в с. Кайнарджа, с обща полезна площ 29, 20 кв. м (АОСП № 1 от 02.07.1997 г.) за предоставяне на универсални пощенски услуги на населението при начална годишна наемна цена в размер на 666 (шестстотин шестдесет и шест) лв. без включен ДДС:
      Тръжната документация се получава в стая № 307 на Общинска администрация всеки работен ден от 8 00 до 16 00 часа, включително до деня, предхождащ деня на провеждането на търга на цена 6,00 /шест/ лв. /невъзстановими/ без ДДС, внесена в касата на общината или по банкова сметка BG 75 IABG 74593383 9371 06, BIC код IABG BGSF.
      Депозити за участие в търга може да се внасят до 16:00 часа на деня предхождащ търга.
      Заявления за участие се подават в стая № 202 на Общинска администрация всеки работен ден от 8 00 до 16 00 часа, включително до деня, предхождащ деня на провеждането на търга.
      Оглед на имота се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа
      При неявяване на кандидати - повторен търг ще се проведе на 07.12.2016 г. при същите условия, на същото място и същия час.
      За допълнителна информация - тел. 0885 92 19 10.