"Инженеринг/проектиране и строителство/ на обект "Изграждане на нов учебен корпус на Професионална гимназия по механизация на селското стопанство "Н.Й. Вапцаров", с. Средище, общ. Кайнарджа" и последващо упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обекта".

10/7/2017