Проект на Наредба за за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

4/4/2017
М О Т И В И
към проект за приемане на новаНаредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
 
1. Причини, налагащи изменението на подзаконовия нормативен акт:
Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество следва да регламентира детайлно процедурите при провеждането на всички дейности, свързани с общинската собственост, да не повтаря такива процедури, подробно посочени в нормативни актове от по-висока степен. В действащата в момента Наредба има редица текстовете, които са такива, а липсват например процедурите за продажба на земя, на собственика на законно построена сграда или чрез сключване на предварителен договор.
През последните години в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и подзаконовите му нормативни актове бяха направи редица промени, които трябва да намерят отражение в наредбата. Същевременно действащите отделни Наредба за стопанисване и ползване на пасища и мери от общинския поземлен фонд на територията на община Кайнарджа и Наредба за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд в повечето аспекти му противоречат. Предвид на това, че за пасищата процедурите са детайлно развити в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и правилника към него, а земите от общинския поземлен фонд са също общински имоти, целесъобразно е процедурите с тях да не се различават от останалите.
2. Цели, които се поставят:
Премахване на противоречията с нормативни актове от по-висока степен.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
За предлаганите промени не са необходими финансови или други средства.
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива:
Новата наредбата ще уеднакви процедурите, ще премахне боравенето с много подзаконови актове и объркването на гражданите
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Предлаганата Наредба е в съответствие и не нарушава основни права и принципи от правото на Европейския съюз.
 
Забележка: Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, на заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. Последните могат да бъдат депозирани при главния специалист „Общинска собственост” в ст. 307 на общинската администрация или изпращани на e-mail: kain_s@abv.bg.

Прикачени файлове