Проект на Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи, съгласно Закона за устройство на територията

31/10/2017
М О Т И В И
към проект за приемане на Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи, съгласно Закона заустройство на територията
 
 
1. Причини, налагащи приемането на подзаконовия нормативен акт:
Чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията изисква общинските съвети да приемат наредба, с която да определят ред за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане, а чл. 57 регламентира, че същата следва да определи такъв ред и за поставяне на рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи.
2. Цели, които се поставят:
Изпълнение изискванията на закона.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
За прилагане на наредбата не са необходими финансови или други средства.
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива:
Новата наредбата ще отговори на потребностите на живеещите на територията на общината и ще даде възможност на общинска администрация да отговаря на искания за поставяне на обекти. Ще има възможност да се удовлетворяват постъпили искания за поставяне на обекти върху общински имоти, при което ще има и финансови приходи от наеми. От издаване на разрешителни за поставяне ще постъпват местни такси.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Предлаганата Наредба е в съответствие и не нарушава основни права и принципи от правото на Европейския съюз.
 
Забележка: Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, на заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на общинската администрация или изпращани на e-mail: kain_s@abv.bg.

Прикачени файлове