Проект за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Кайнарджа

6/11/2017
М О Т И В И
към проект за изменение наНаредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Кайнарджа
 
1. Причини, налагащи изменението на подзаконовия нормативен акт:
В Административен съд – Силистра е получен протест на прокурор от Окръжна прокуратура Силистра за незаконосъобразност на разпоредбата на чл. 55, т. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество по отношение заплащане на режийни разноски при разпоредителни сделки с общински имоти. Същите следва да компенсират разходите на общината при извършването на административните услуги по разпореждане с общинско имущество, но следва да се заплащат във вид на такси, определени по Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Кайнарджа.
Това налага промяна на определените такси при разпореждане, така че те в значителна степен да покрият разходите, които Община Кайнарджа прави при извършването на сделки. Първата промяна трябва да е в това, че такси следва да се дължат, независимо от начина на извършване на производството – с търг/ конкурс или без. Втората промяна – в диференциране на размера на таксите по различните видове разпоредителни производства, т. к. при разпореждане към обичайните разходи на общината за заплати, консумативи, събиране и други се добавят съществени разходи за извършване на пазарните оценки на имотите, а при търгове/ конкурси и за публикуване на обявите в печатни регионални и други средства за масова информация.
2. Цели, които се поставят:
Премахване на противоречията с нормативни актове от по-висока степен, определяне на по-справедливи такси, за да се защитиобществения интерес.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
За предлаганите промени не са необходими финансови или други средства.
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива:
Приходите в общинския бюджет от такси за извършване на административни услуги по производства на разпореждане с общински имоти ще се увеличат.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Предлаганите промени в Наредбата е в съответствие и не нарушава основни права и принципи от правото на Европейския съюз.
 
Забележка: Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, на заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. Последните могат да бъдат депозирани при главния специалист „Общинска собственост” в ст. 307 на общинската администрация или изпращани на e-mail: kain_s@abv.bg.

Прикачени файлове