Прием на заявления - "Топъл обяд за гражданите на Община Кайнарджа

18/1/2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
Във връзка с кандидатстване по процедура за директно предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ в рамките на Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, BG05FMOP001-3.002 - "Осигуряване на топъл обяд 2016 - 2020", регистрационен номер на договор BG05FMOP001-3.002-0235- С01 „Топъл обяд за гражданите на Община Кайнарджа“, община Кайнарджа набира заявления – декларация от кандидат потребители за ползване на социалната услуга по осигуряване на топъл обяд.
 
От услугата могат да се възползват следните целеви групи:
 
1. Основната целева група в проекта:
1.Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане“;
3. Семейства и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи и не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си;
4. Скитащи и бездомни деца и лица.
5. Лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т.17 от Допълнителни разпоредби от Закона за убежището и бежанците.
 
2. Допълнителна целева група в проекта:
1. Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление, (ДВ, бр. 49 от 2008);
2. Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до една година, по реда на чл. 8, ал. 1 и 5 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД);
3. Лица и семействата, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас, по чл. 10а от ЗСПД;
4. Лица с трайни увреждания, с определено право на чужда помощ, които имат ниски доходи и получават месечна добавка за социална интеграция по ЗИХУ;
5. Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д ЗСПД;
6. Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД).
7. Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение.
8. Лица и семейства, настанени в приюти и центрове за временно настаняване.
9. Конкретни представители от целевата група по т.1, които не са включени в основната целева група на съответната трапезария
Приема на документи ще осъществи от 18.01.2019 г. до 25.01.2019 г. Желаещите трябва да попълнят Приложение № 2 „Заявление – декларация“ и да го представят в кметствата (за кандидатите от селата) или в деловодството на общинска администрация Кайнарджа.
Услугата ще се предоставя до 31.12.2019 г. (всеки календарен ден).