ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ - СИК

12/9/2019
ДО
 
ПАРЛАМЕНТАРНО
ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ
В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 
ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ,
КОИТО ИМАТ ИЗБРАНИ С ТЕХНИТЕ КАНДИДАТСКИ
ЛИСТИ ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 
ДРУГИ ПАРТИИ ИЛИ КОАЛИЦИИ
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
Във връзка с Решения на ЦИК № 1029-МИ от 10.09.2019 г.  и предстоящото произвеждане на избори за общински съветници и кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г. с Указ № 163/10.07.2019 г. на Президента на Република България (обн., ДВ, бр. 56/16.07.2019 г.), Ви каня на 18.09.2019 г. /сряда/ от 17.30 часа в административната сграда на общинска администрация с адрес с.Кайнарджа, ул. „Димитър Дончев” № 2, ет. 2, стая № 208 за провеждане на консултации за определяне на съставите  на Секционни избирателни комисии /СИК/ за община Кайнарджа.
Съгласно разпоредбите на чл. 91, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс (ИК), при кмета на общината се провеждат публични консултации за съставите на СИК с парламентарно представените партии и коалиции и с партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове в Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции.
 При консултациите участващите партии и коалиции представят:
а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:
- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
- имената и ЕГН на предложените лица;
- длъжността в комисията, за която се предлагат;
- образование, специалност;
- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.
б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10.07.2019 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;
в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;
г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.
За резултатите от проведените консултации ще се състави протокол, който следва да бъде подписан от участниците в консултациите. При отказ да се подпише протоколът, както и когато е подписан с особено мнение, следва да се приложат съответните мотиви, както и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива.
 
 
Приложения:
Приложение 1 – Решение № 1029 - МИ от 10.09.2019г. на ЦИК
Приложение 2 – Предложение за състава на СИК от политическа партия / коалиция