Преустановени учебни занятия

11/3/2020
З  А  П  О  В  Е  Д
№ РД  09 – 148  / 10.03.2020 г.
 
                   На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА,  във връзка чл. 105, ал. 3 и ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование, и във връзка с осигуряване съдействие за прилагане на противоепидемични мерки по време на усложнената епидемиологична обстановка в страната
Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:
 
  1. Продължава периода с  преустановени учебни занятия в ПГМСС „Никола Вапцаров”, с Средище, в Основните училища „Черноризец Храбър”, с Кайнарджа, „Цанко Церковски”, с Средище и „Васил Априлов”, с. Голеш, , считано от  12.03.2020 до 13.03.2020 година, включително!;
  2. Продължава периода с  преустановени посещения и  занимания в ДГ „Еделвайс” Кайнарджа на територията на селата Кайнарджа, Средище и Голеш, считано от 12.03.2020 до 13.03.2020  година, включително!;
  3. Продължава периода с  преустановени превози на деца и ученици до горепосочените учебни и детски заведения на територията на общинна Кайнарджа до изтичането на срока, посочен в  настоящата заповед!
  4. На основание заповед на министъра на здравеопазването №РД-01-117/08.03.2020 година се забранява  провеждането на всякакви масови мероприятия, в които участват деца! Да бъдат преустановени посещенията на културни мероприятия, в това число - кина!
 
Заповедта да се доведе до знанието на директорите на учебните и детските заведения и шофьорите на автобуси, извозващи деца и ученици в община Кайнарджа!
 
                 Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Бонка Йорданова – секретар на общината.
 
                                                                          
        Кмет на община: Любен Сивев