ОБЩИНА КАЙНАРДЖА ОБЯВЯВА НА 04.06.2020 Г. ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

18/5/2020
На основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 44, ал. 1 и чл. 45 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 2, т. 3, чл. 3, ал. 1 и чл. 6 от Наредбата за провеждане на публичните търгове и публично оповестените конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Община Кайнарджа и Заповед № РД-09-290/ 15.05.2020 г. на кмета на Община Кайнарджа
 
ОБЯВЯВА
НА 04.06.2020 г. ОТ 10.00 ЧАСА В САЛОНА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ-1942” С. КАЙНАРДЖА, УЛ. „ Г. ТОКУШЕВ” № 1, ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД
 
за срок от 3 /три/ стопански години, подробно описани по землища, имоти, начин на трайно ползване, начална годишна наемна цена и депозит в приложение 1, което е неразделна част от заповедта на кмета на общината за провеждане на търга. Имотите са обявени в сайта на Община Кайнарджа, в сградата на общината, съответните кметства и Общинска служба „Земеделие” Кайнарджа.
Тръжната документация се получава в стая № 307 на Общинска администрация всеки работен ден от 8 00 до 16 00 часа, включително до деня, предхождащ деня на провеждането на търга на цена 6 (шест) лв. без ДДС, внесена в касата на общината или по банкова сметка BG 75 IABG 74593383 9371 06, BIC код IABG BGSF.
Депозити за участие в търга може да се внасят до 16:00 часа на деня предхождащ търга.
Предложения за участие се подават в стая № 202 на Общинска администрация всеки работен ден от 8 00 до 16 00 часа, включително до деня, предхождащ деня на провеждането на търга.
Оглед на имотите се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжна документация.
При неявяване на кандидати - повторен търг ще се проведе на 11.06.2020 г. при същите условия, на същото място и същия час.
За допълнителна информация - тел. 0885 92 19 10.

Прикачени файлове