ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА ЗА СПЕЧЕЛИЛ В ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНО КОЛИЧЕСТВО СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН

12/8/2020
ЗАПОВЕД
№ РД 09 – 463/ 10.08.2020 г.
 
 
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 23, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и Протокол от 10.08.2020 г. на комисията за провеждането на конкурс за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Кайнарджа, назначена с моя заповед № РД 09-462 от 10.08.2020 г.
 ОПРЕДЕЛЯМ
„Карино” ЕООД, ЕИК 118578564 за КУПУВАЧ на прогнозно количество стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Кайнарджа, по предложената от него цена в размер на 30 875,95 лв. (тридесет хиляди  осемстотин седемдесет и пет лева и 95 ст.) и цена за доставка на 450 пр. м3 дърва за огрев на кметства, детски градини и други звена в размер на 12 150 лв. (дванадесет хиляди сто и петдесет лева).
Спечелилият конкурса следва да представи в оригинал или заверено копие документите по чл. 35, ал. 5, т. 1, 2, 3 и 4 в срока по чл. 35, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, които да са валидни към датата на подписване на договора.
Гаранцията за участие в конкурса да се освободи след сключване на договора.
Настоящата заповед може да се обжалва по реда на АПК в 14 (четиринадесет) дневен срок от уведомяването, чрез Община Кайнарджа пред Силистренски административен съд.
Спечелилият конкурса следва да сключи договора за продажба на стояща дървесина на корен, не по-късно от седем дни от датата на влизането в сила на настоящата заповед.
Копие от заповедта да се връчи на представител на дружеството, гл. експерт „Общинска собственост” и гл. счетоводител на общината за сведение и изпълнение, както и да се постави на интернет страницата на общината.
 
 
ЛЮБЕН СИВЕВ
Кмет на Община Кайнарджа
 
ДЙ/ДЙ
 
 
З А П О В Е Д
РД – 09-471 от 12.08.2020 г.
 
На основание чл. 90, ал. 2, т. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс и след проведена процедура за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен  от общински горски територии по реда на  Наредбата за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни продукти открита с моя Заповед № РД 09-420 от 24.07.2020 г.
НАРЕЖДАМ
На основание чл. 34, ал. 3 от „ Наредбата за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни продукти” и във връзка с чл. 60, ал.1 от АПК,
РАЗПОРЕЖДАМ предварително изпълнение на Заповед № РД 09-463 от 10.08.2020 г. поради следното:
МОТИВИ ЗА ДОПУСКАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ:
 
Единственият кандидат подал заявление за участие в процедурата за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от общински горски територии проведена на 10.08.2020 г. „Карино” ЕООД , ЕИК 118578564 с писмено искане с вх. № РД 25- 1314-1 от 12.08.2020 г., желае да се допусне предварително изпълнение на Заповед № РД 09- 463 от 10.08.2020 г. за определяне на купувач на стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на община Кайнарджа.
На основание чл. 60, ал.4, от АПК разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение подлежи на обжалване чрез кмета на община Кайнарджа пред Административен съд – гр. Силистра в тридневен срок от съобщаването му, независимо от това дали административния акт е бил оспорван.
На основание чл. 23, ал. 2 от „ Наредбата за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни продукти” , настоящата заповед да бъде публикувана на интернет страницата на община Кайнарджа и да бъде съобщена на заинтересованите лица по реда на чл.61 от АПК.
 
 
ЛЮБЕН СИВЕВ
Кмет на Община Кайнарджа
 
ДЙ/ДЙ