ОБЩИНА КАЙНАРДЖА ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА И НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ

26/10/2020
ОБЩИНА КАЙНАРДЖА ОБЯВЯВА
 
 НА 16.11.2020 г.  ОТ 10.00 ЧАСА В САЛОНА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ-1942” С. КАЙНАРДЖА, УЛ. „ Г. ТОКУШЕВ” № 1, ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА продажба и наем на следните имоти –общинска собственост:
 1. Отдаване под наем за срок от 5 години на:
  1. урегулиран поземлен имот V в кв. 5, по регулационния план на с. Средище с площ 963 кв. м, при начална годишна тръжна цена 30 без включен ДДС, (АОС № 854 от 17.11.2017 г.);
  2. урегулиран поземлен имот VІІ в кв. 22, по регулационния план на с. Средище с площ 1 196 кв. м, при начална годишна тръжна цена 36 лв. без включен ДДС, (АОС № 68 от 06.08.2008 г.);
  3. урегулиран поземлен имот Х в кв. 22, по регулационния план на с. Средище с площ 1 092 кв. м, при начална годишна тръжна цена 33 лв. без включен ДДС, (АОС № 66 от 06.08.2008 г.);
  4. урегулиран поземлен имот ХV в кв. 22, по регулационния план на с. Средище с площ 1 248 кв. м, при начална годишна тръжна цена, 38 лв. без включен ДДС, (АОС № 65 от 06.08.2008 г.);
  5. урегулиран поземлен имот ХІХ в кв. 22, по регулационния план на с. Средище с площ 1 325 кв. м, при начална годишна тръжна цена, 40 лв. без включен ДДС, (АОС № 64 от 06.08.2008 г.);
  6. първи етаж от полумасивна сграда, находяща се в с. Войново, ул. „Първа” № 22, урегулиран поземлен имот ХІI-323 в кв. 11, представляващ помещения за търговска дейност с обща полезна площ 51, 20 кв. м, от които 34 кв. м - за заведение с алкохол и 17, 20 кв. м складови и други сервизни площи (АОС № 1 от 20.09.2000 г.), при начална годишна наемна цена 690 лева без ДДС.
  7. Част от полумасивна сграда, находяща се в с. Войново,  урегулиран поземлен имот IІI-317 в кв. 10, представляващ помещение за търговска дейност с обща полезна площ 44 кв. м, (АОС № 3 от 20.09.2000 г.), при начална годишна наемна цена 418  лева, без ДДС.
  8. част от имот частна общинска собственост представляващ масивна едноетажна сграда, находяща се в с. Зарник, в кв. 9, урегулиран поземлен имот V-173 по плана на селото, представляваща жилищни помещения с обща полезна площ 38, 83 кв. м (АОС № 942 от 02.11.2018 г.). при начална годишна наемна цена 170,54  лв.(сто и седемдесет лева и 54 ст.) върху която не се дължи ДДС.
  9. част от имот – частна общинска собственост с площ 18 кв.м, намираща се в западната част на поземлен имот с идентификатор 35242.600.90, по кадастралната карта на с. Кайнарджа, идентичен с  УПИ XVI – 90, кв. 30 по регулационния план на с. Кайнарджа (АОСП № 416 от 11.11.2016 г) за поставяне на преместваем обект,  при начална месечна наемна цена 12,96 лв. (дванадесет лева и 96 ст.) без ДДС.
 2. Отдаване под наем на следните имоти с НТП „Пасища“ публична общинска собственост, при начална годишна наемна цена от 9 (девет) лева за декар за срок от една стопанска година:
Землище
Идентификатор
Обща площ (дка)
Отдавана площ(дка)
Категория
Кайнарджа
35242.71.9
640.409
7
Х
Светослав
65615.301.1
6.308
5.500
Светослав
68615.304.7
20.971
20.971
Светослав
65615.304.16
278.798
220.000
Светослав
68615.304.25
661.097
655.000
 
 1. Продажба на имот с идентификатор 35242.600.1091.6  – със застроена площ 28 кв.м, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кайнарджа (АОС № 1153 от 14.08.2020 г., вписан в Службата по вписванията Силистра на 21.08.2020 г. вх. рег. № 4365, акт 80,  том X, дело 2786) при начална тръжна цена в размер на 2 300 лв.
Депозитът за участие е в размер на 10 % от началната цена.
Тръжна документация се получава в стая № 307 на общинска администрация всеки работен ден от 8,00 до 16,00 часа до деня, предхождащ датата на провеждането на търга на цена 18 лв. без ДДС за имота по точка 3, а за всички останали 12 лв. без ДДС, внесена в касата на общината или по банкова сметка № BG 76 IABG 74 59 84 00 03 95 00, BIC код IABG BGSF, код на вид плащане 44 70 00.
Заявления за участие се подават в стая № 202 на общинска администрация всеки работен ден от 8,00 до 16,00 часа до деня, предхождащ датата на провеждането на търга.
Повторен търг при необходимост на 23.11.2020 г. от 10,00 часа на същото място.
 
За допълнителна информация - тел. 0885 92 19 10.