Проекта на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и реда за съставяне, обсъждане, приемане, промяна, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Кайнарджа

13/7/2022
В изпълнение на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Община Кайнарджа, на заинтересованите лица се предоставя възможност да направят своите предложения по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: kain_s@abv.bg или в деловодството на общината на адрес: с. Кайнарджа, ул.”Д. Дончев” № 2, ет. 2, стая 201.
 
 
1. Мотиви към проекта на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и реда за съставяне, обсъждане, приемане, промяна, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Кайнарджа
На основание чл. 82 ал.1 от Закона за публичните финанси, с решение № 328 на Общински съвет – Кайнарджа по Протокол № 38/ 31.01.2014 г. е приета Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и реда за съставяне, обсъждане, приемане, промяна, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Кайнарджа, в сила от 01.01.2014 г., отменена с Решение № 349, по протокол № 54/27.08.2018 г. и приета нова със същото решение в сила от 11.09.2018 г.
            Промените в Закона за публичните финанси, свързани с управление на финансите на общините са за внасяне на яснота по отношение структурата на общинския бюджет, по-ясно дефиниране на обхвата и реда за определяне на бюджетните взаимоотношения на общините с държавния бюджет чрез обособяване на основни взаимоотношения, чиито размери по видове се приемат със ЗДБРБ, изчерпателно определяне на условията и реда за извършване на промени в тях, създаване на условия за устойчиво и дългосрочно балансиране на разходните отговорности на общините и засилване на бюджетната дисциплина. Разпоредбите прецизират и доразвиват реда за реализиране на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините под формата на субсидии по видове: обща субсидия за делегираните от държавата дейности, трансфери за местни дейности – обща изравнителна субсидия и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, и целева субсидия за капиталови разходи.
 
2. Целите, които се поставят:
Основната цел за приемането на измененията е да бъде приведена в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство. Измененията целят систематично прецизиране, внасяне на яснота по отношение структурата на общинския бюджет, взаимоотношенията с държавния бюджет, както и за подобряване реда за обсъждане и разглеждане на проекта за бюджет на общината, който е един от най-важните актове, предлагани от кмета на общината и съответно дискутирани и приемани от общинския съвет.
 
3. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
От страна на Община Кайнарджа не са необходими допълнителни финансови средства за прилагане на измененията.
 
4. Очаквани резултати от прилагането: уеднаквяване разпоредбите на наредбата с измененията в закона за публичните финанси и стриктното им спазване. Проектът на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и реда за съставяне, обсъждане, приемане, промяна, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Кайнарджа е с правно основание чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси във връзка с 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване на изискванията по чл. 75-79 от АПК и чл. 11, ал. 3 и чл. 26 от ЗНА.