ОБЩИНА КАЙНАРДЖА ОБЯВЯВА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД

26/5/2023
 
ОБЩИНА КАЙНАРДЖА ОБЯВЯВА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД  
На основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 44, ал. 1 и чл. 45 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 2, т. 3, чл. 3, ал. 1 и чл. 5 от Наредбата за провеждане на публичните търгове и публично оповестените конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Община Кайнарджа
 
Да се проведе търг за отдаване под наем на земи от Общинския поземлен фонд за срок от 3 (три) стопански години, подробно описани по землища, имоти, начин на трайно ползване, начална годишна наемна цена и депозит, посочени в приложение, което е неразделна част от тази заповед.
 1. Вид на търга – с тайно наддаване;
 2. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:
 1. да нямат непогасени задължения към общината;
 2. да не са бивши наематели по договор, прекратен предсрочно от общината, поради неплащане на договорената наемна цена за един и повече месеца/ година, консумативи или неизпълнение на други задължения по договора;
 3. да не са бивши наематели по договор за същия обект, който са прекратили по тяхно искане предсрочно, в предходната една година;
 4. да не са участвали в тръжна процедура за същия обект в предходната една година, спечелили са търга, но са отказали да сключат договор;
 5. да не е констатирано ползване на общински имот без правно основание, което към датата на търга не е уредено;
 6. да не са обявени в несъстоятелност или не са в производство по несъстоятелност, или в процедура по ликвидация, а в случай, че са чуждестранни лица, намиращи се в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
 1. размер на депозита, място и срок за внасянето му10 (десет) % от началната тръжна цена, в касата на общината или по банкова сметка BG 75 IABG 74593383 9371 06, BIC код IABG BGSF до 16 00 часа на деня, предхождащ деня на провеждането на търга;
 2. мястото, деня и часа на провеждане на търгазаседателната зала на община Кайнарджа, с. Кайнарджа, ул. „Д. Дончев“ №2,  на  16.06.2023 г. от 11 00 часа;
 3. размер и начин на плащане на цената за получаване на тръжната документация, срок и място, където тръжната документация може да се получи - 6 лв. (шест лева) без ДДС, в касата на общината или по банкова сметка BG 75 IABG 74593383 9371 06, BIC код IABG BGSF до 16 00 часа на деня, предхождащ деня на провеждането на търга, получаване в стая № 307 на общинската администрация до 16 00 часа на деня, предхождащ деня на провеждането на търга;
 4. начин на плащане на цената и изискваните обезпечения – в касата на общината или по банкова сметка с български парични средства;
 5. място и срок за подаване на заявленията за участие, който не може да бъде по-голям от края на работния ден, предхождащ датата на провеждане на търгав стая № 202 на Общинска администрация до 16 00 часа на деня, предхождащ деня на провеждането на търга;
 6. времето и начина на оглед на обектавсеки работен ден от 09 00 до 14 00 часа до крайния срок за подаване на заявленията в Община Кайнарджа, след закупуване на тръжна документация и заявка в стая № 307 на общинската администрация;
 7. ден и час за провеждане на повторен търг, в случаите на неявяване на кандидати23.06.2023 г. от 11 00 часа;