ОБЩИНА КАЙНАРДЖА ОБЯВЯВА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

26/5/2023
ОБЩИНА КАЙНАРДЖА ОБЯВЯВА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 
На основание чл.8, ал, 4, чл.14, ал.7, чл. 34, ал. 4 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 5, ал. 1 от Наредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Община Кайнарджа и решения: № 297 и № 298 по протокол № 44 от 30.09.2022 г. , № 350, № 351, № 352, № 353, № 354, № 355 и № 356 по протокол № 53 от 31.03.2023 г. на Общински съвет Кайнарджа , да се проведе търг за продажба и отдаване под наем на следните общински имоти:
 1. Продажба на поземлен имот с идентификатор 21720.80.1 (две, едно, седем, две, нула, точка, осем, нула, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Добруджанка, общ. Кайнарджа, одобрени със Заповед № РД 18-266/02.05.2019 г. на изпълнителният директор на АГКК, с начин на трайно ползване „Друг жилищен терен“, находящ се в местността „НМИР“, с площ от 2 734 ( две хиляди седемстотин тридесет и четири) кв.м. и категория на земята VII (седма) , (АОС № 1669 от 31.10.2022 г., вписан в Службата по вписванията Силистра на 04.11.2022 г. вх. рег. № 6641, акт 7,  том 22, дело 3938) при начална тръжна цена в размер на 8 400 лв. (осем хиляди и четиристотин лева);
  1.   Продажба на товарен автомобил марка „ЗИЛ“ модел „131“ с регистрационен № СС 5635 АХ и регистрационен талон серия „N“ 012737552 при начална тръжна цена в размер на 9 050лв. (девет хиляди и петдесет лева) без ДДС.
  2. Продажба на урегулиран поземлен имот V (пети), за който е отреден имот с планоснимачен № 67 (шестдесет и седми), в кв.3 (трети), по плана на село Войново, общ. Кайнарджа с площ от 1 500 (хиляда и петстотин) кв.м , (АОС № 1275 от 11.01.2022 г., вписан в Службата по вписванията Силистра на 21.01.2022 г. вх. рег. № 269, акт 153, том 1) при начална тръжна цена в размер на 3 800 лв. (три хиляди и осемстотин лева) без ДДС.
  3. Продажба на урегулиран поземлен имот V (пети), за който е отреден  имот с планоснимачен № 477 (четиристотин седемдесет и седми) в кв.37 (тридесет и седми), по плана на село Средище, общ. Кайнарджа, с площ от 982 (деветстотин осемдесет и два) кв.м, (АОС № 1870 от 20.12.2022 г., вписан в Службата по вписванията Силистра на 03.01.2023 г. вх. рег. № 3, акт 2, том 1, дело 1) при начална тръжна цена в размер на 4 500лв. (четири хиляди и петстотин) без ДДС
  4. Продажба на урегулиран поземлен имот XXXІ (тридесет и първи) за който е отреден имот с планоснимачен № 357(триста петдесет и седми) в кв. 18 (осемнадесети) съгласно регулационния план на с. Голеш, общ. Кайнарджа (АОС № 1156 от 19.08.2020 г., вписан в Службата по вписванията Силистра на 21.08.2020 г. вх. рег. № 4368, акт 84,  том 10, дело 2798) при начална тръжна цена в размер на 3 800 лв. (три хиляди и осемстотин лева) без ДДС;
  5. Продажба на обект представляващ пет броя имоти с начин на трайно ползване „Лозе“, находящи се в местност „Лозята“ в землището на с. Краново, общ. Кайнарджа както следва:
Населено място
Идентификатор по КК
АОС №
Дата
Площ
(дка.)
Категория
 1.  
с. Краново
39462.67.31
1904
17.03.2023 г.
1 001
IV
 1.  
с. Краново
39462.67.99
1905
17.03.2023 г.
6 228
IV
 1.  
с. Краново
39462.68.46
1906
17.03.2023 г.
229
IV
 1.  
с. Краново
39462.69.18
1907
17.03.2023 г.
2 347
IV
 1.  
с. Краново
39462.69.44
1908
17.03.2023 г.
3 221
IV
с обща площ от 13,026 декара и начална тръжна цена за обекта в размер на 14 050 лв. (четиринадесет хиляди и петдесет лева.)
 1. Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години, на следната част от имот - частна общинска собственост: първи етаж от сграда– общинска собственост, с обща полезна площ 100 кв. м, намираща се в урегулиран поземлен имот I 489, кв. 15 по регулационния план на с. Средище общ. Кайнарджа (АОСЧ № 1869 от 20.12.2022 г. вписан в Агенцията по вписванията на 03.01.2023 г. с вх. Рег. № 2, акт № 3,  том I, дело 2) за извършване на производствена дейност, при начална месечна наемна цена в размер на 72 лв. без ДДС;
 2. Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, на следната част от имот - публична общинска собственост - помещение представляващо самостоятелна стая (първата по ред ) с отделен вход в едноетажната сграда зад кметство с. Голеш, с полезна площ 20 (двадесет) кв. м (АОСП № 1 от 01.06.1996 г. вписан в Службата по вписванията Силистра на 04.07.2005 г. вх. рег. № 7024, стр. № 54, том XXІ), находящо се в  имот с планоснимачен № 409, кв. 10 по плана на с. Голеш за извършване на битови дейности, при начална месечна наемна цена в размер на 14,40 лв. без ДДС;
 3. Отдаване под наем на следната част от имот - публична общинска собственост - помещение представляващо самостоятелна стая (втората по ред) с отделен вход в едноетажната сграда зад кметство с. Голеш, с полезна площ 20 (двадесет) кв. м (АОСП № 1 от 01.06.1996 г. вписан в Службата по вписванията Силистра на 04.07.2005 г. вх. рег. № 7024, стр. № 54, том XXІ), находящо се в  имот с планоснимачен № 409, кв. 10 по плана на с. Голеш за извършване на ветеринарномедицински дейности, при начална месечна наемна цена в размер на 14,40 лв. без ДДС
 1. Вид на търга – с тайно наддаване;
 2. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:
3.1 да нямат непогасени задължения към общината;
3.2 да не са бивши наематели по договор, прекратен предсрочно от общината, поради неплащане на договорената наемна цена за един и повече месеца/ година, консумативи или неизпълнение на други задължения по договора;
3.3 да не са бивши наематели по договор за същия обект, който са прекратили по тяхно искане предсрочно, в предходната една година;
3.4 да не са участвали в тръжна процедура за същия обект в предходната една година, спечелили са търга, но са отказали да сключат договор;
3.5 да не е констатирано ползване на общински имот без правно основание, което към датата на търга не е уредено;
3.6 да не са обявени в несъстоятелност или не са в производство по несъстоятелност, или в процедура по ликвидация, а в случай, че са чуждестранни лица, намиращи се в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
 1. размер на депозита, място и срок за внасянето му – 10 (десет) % от началната тръжна цена, в касата на общината или по банкова сметка BG 75 IABG 74 59 33 83 93 71 06, BIC код IABG BGSF до 16 00 часа на деня, предхождащ деня на провеждането на търга;
 2. мястото, деня и часа на провеждане на търгав заседателната зала на община Кайнарджа, с. Кайнарджа, ул. „Д. Дончев” №2 на  16.06.2023 г. от 10 00 часа;
 3. размер и начин на плащане на цената за получаване на тръжната документация, срок и място, където тръжната документация може да се получи - 18 лв. (осемнадесет лева) без ДДС за имотите по т. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 и 12 лв. (дванадесет лева) без ДДС за имотите по т.1.7, 1.8 и т.1.9, в касата на общината или по банкова сметка BG 76 IABG 74 59 84 00 03 95 00, BIC код IABG BGSF, код на вид плащане 44 70 00 до 16 00 часа на деня, предхождащ деня на провеждането на търга, получаване в стая № 307 на общинската администрация до 16 00 часа на деня, предхождащ деня на провеждането на търга;
 4. начин на плащане на цената и изискваните обезпечения – в касата на общината или по банкова сметка с български парични средства;
 5. място и срок за подаване на заявленията за участие, който не може да бъде по-голям от края на работния ден, предхождащ датата на провеждане на търга – в стая № 202 на Общинска администрация до 16 00 часа на деня, предхождащ деня на провеждането на търга;
 6. времето и начина на оглед на обектитевсеки работен ден от 09 00 до 14 00 часа до крайния срок за подаване на заявленията в Община Кайнарджа, след закупуване на тръжна документация и заявка в стая № 307 на общинската администрация;
 7. ден и час за провеждане на повторен търг, в случаите на неявяване на кандидати23.06.2023 г. от 10 00 часа на същото място;

Прикачени файлове