Конкурс за длъжността „Управител на Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ с. Кайнарджа.

20/3/2014