Проект за изменение на Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

6/11/2017
М О Т И В И
към проект за изменение наНаредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
 
1. Причини, налагащи изменението на подзаконовия нормативен акт:
В Административен съд – Силистра е получен протест вх. № 1092 от 19.10.2017 г. на прокурор от Окръжна прокуратура Силистра за незаконосъобразност на разпоредбата на чл. 55, т. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като с разпореждане № 735 от 27.10.2017 г. същият е насрочил за 06.12.2017 г. съдебно заседание. Касае се за противоречието на текста от наредбата, регламентиращ заплащане на режийни разноски при разпоредителни сделки с общински имоти, които се определят като % от стойността на имотите, на чл. 8 от Закона за местните данъци и такси, който посочва принципите на определяне на таксите при предоставяне на услуги от общината, а именно: възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата, създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество и постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси. Т. е. за извършването на административните услуги по разпореждане с общинско имущество следва да се заплащат такси, определени по Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кайнарджа.
2. Цели, които се поставят:
Премахване на противоречията с нормативни актове от по-висока степен.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
За предлаганите промени не са необходими финансови или други средства.
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива:
Възможно е приходите в общинския бюджет да намалеят незначително.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Предлаганите промени в Наредбата е в съответствие и не нарушава основни права и принципи от правото на Европейския съюз.
 
Забележка: Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, на заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. Последните могат да бъдат депозирани при главния специалист „Общинска собственост” в ст. 307 на общинската администрация или изпращани на e-mail: kain_s@abv.bg.
 

Прикачени файлове