ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗБИРАТЕЛИ

29/1/2018
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗБИРАТЕЛИ
ВЪВ ВРЪЗКА СЧАСТИЧНИТЕ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТО СЕЛО СРЕДИЩЕ НА НАСРОЧЕНИ ЗА 18.02.2018Г.
 
1.Избиратели с трайни увреждания- съгласно чл. 37, ал. 1 и 2 от изборния кодекс избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия в насрочените на 18 февруари 2018 г. частични избори за кметове, следва да заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец – приложение № 16а-ми от изборните книжа, подписано саморъчно и изпратено по поща, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес.
Крайният срок за подаване на заявление за частичните избори за кметове е 3 февруари 2018 г., включително.
 
2.Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места-  на 3 февруари 2018 г. включително изтича крайният срок, в който избирателите могат да подадат заявление – Приложение № 12-МИ от изборните книжа за гласуване по настоящ адрес в частичните избори за кметове, насрочени на 18 февруари 2018 г. Заявленията се подават до общинската администрация по настоящ адрес.