ДБТ - Уведомява работодателите

25/3/2021
Приложение 1
 
За вас работодатели
 
Агенция по заетостта
 
Дирекция “Бюро по труда”- Силистра
 
Уведомява работодателите от общините Силистра, Кайнарджа и Ситово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение и обучение на възрастни по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. март 2021 г., както следва:
 
Раздел I. Мерки по реда и условията на ЗНЗ - за насърчаване на Работодатели, които разкриват работни места за безработни лица.
Средства в лв.
1. Мерки по ЗНЗ, които се реализират по реда на чл.50, ал.3 от ППЗНЗ (след обявяване на процедура за подбор на работодатели), за работодатели, които наемат:
Средства в лв.
- безработни младежи до 29 г. възраст, включително за първа работа по специалността (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ)
12 467
- за стажуване безработни лица до 29-годишна възраст (чл. 41 от ЗНЗ)
4 143
  • безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ)
12 503
  • безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ)
7 843
  • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ)
12 589
- безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ)
9 128
- продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ)
15 612
  • безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни лица с основно и по-ниско образование, или безработни лица на възраст над 50 години (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ)
14 886
  • безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ)
7 589
2. Мерки по ЗНЗ, които се реализират по реда на чл.50, ал.4 от ППЗНЗ, за работодатели, които:
Средства в лв.
- наемат безработни младежи до 29 г. възраст с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди, както и младежи,ползващи социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа, завършили образованието си (чл.36,ал.2 от ЗНЗ)
3 892
- осигуряват на обучение чрез работа (дуална система на обучение) на безработни лица (чл. 46а от ЗНЗ)
4 636
- наемат безработни на "зелени работни места" (чл. 55д от ЗНЗ
2 710
Раздел II. Програми за обучение и заетост:
Средства в лв.
Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица (след обявяване на процедура за подбор на работодатели) – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:
 
  • държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини и читалища, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2)
4 279
Раздел III. Обучение на възрастни
Средства в лв.
1. Обучение на лица по чл.63, ал.1, т.1. от ЗНЗ, по реда на чл.63 от ППЗНЗ. /за придобиване на Професионална квалификация/
2 567
Обучения на Заети лица.
 
2. Обучение на лица по чл.63, ал.1, т.3. от ЗНЗ, по реда на чл.63 от ППЗНЗ/за придобиване на Ключови компетентности/
 /при Работодатели – „микро-“ и „малки“ предприятия/
865
3. Обучение на лица по чл.63, ал.1, т.3. от ЗНЗ, по реда на чл.63 от ППЗНЗ. /за придобиване на Ключови компетентности/ /при Работодатели – „средни“ предприятия/
536
Организацията и провеждането на обученията, следва да бъде съобразена с противоепидемичната обстановка в страната.
 
 
За ползване на горепосочените преференции, работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи, както следва:
- за насърчителните мерки по реда на чл.50, ал. 4 от ППЗНЗ, насърчителните мерки за стимулиране на мобилността и предприемачеството на безработни лица и националните програми, за които не е регламентирана процедура (НП ЗОХТУ и НП ПП), считано от 05.03.2021 г.;
- за насърчителните мерки по реда на чл.50, ал. 3 от ППЗНЗ и Програмата за обучение и заетост на продължително безработни лица, в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата (в периода от 25.03.2021 г. до 02.04.2021 г., включително).
 
 
Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Силистра, както и на тел. 086/821 677, 086/823 857;
филиал Кайнарджа, с.Кайнарджа, ул.„Димитър Дончев” 2, тел. 08679/8451;
филиал Ситово, с.Ситово, ул.”Трети март” 66, тел. 08663/2709.