ПОКАНА ПО МЯРКА 19.1

20/4/2023
ПОКАНА
            Община Кайнарджа, в качеството си на водещ партньор и бенефициент по проект“Създаване на Местна инициативна група "Кайнарджа - Алфатар - Силистра" и подготовка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие” кани представители на всички заинтересовани страни от община Кайнарджа, община Алфатар и община Силистра на срещи, свързани с подготовката на СВОМР за програмен период 2023-2027 г. на следните места и дати:
 
 
 
Дата
Час
Събитие
Населено място
Община
1
 25 април 2023 вторник
10:00
Провеждане на еднодневна информационна конференция за информиране на заинтересованите лица за започване изпълнението на проекта и процеса на подготовка на Стратегия за ВОМР за периода 2023 -2027 в МИГ Кайнарджа - Алфатар - Силистра
с.  Кайнарджа
общ. Кайнарджа
2
 27 април 2023 четвъртък
9:00
Провеждане на еднодневна работна среща за информиране на заинтересованите лица по населени места относно процеса на подготовка на Стратегия за ВОМР за периода 2023 -2027 в МИГ Кайнарджа - Алфатар - Силистра
с. Професор Иширково
общ. Силистра
3
 27 април 2023 четвъртък
10:00
Провеждане на еднодневна работна среща за информиране на заинтересованите лица по населени места относно процеса на подготовка на Стратегия за ВОМР за периода 2023 -2027 в МИГ Кайнарджа - Алфатар - Силистра
с. Брадвари
общ. Силистра
4
 28 април 2023 петък
9:00
Провеждане на еднодневна работна среща за информиране на заинтересованите лица по населени места относно процеса на подготовка на Стратегия за ВОМР за периода 2023 -2027 в МИГ Кайнарджа - Алфатар - Силистра
с.  Зарник
общ. Кайнарджа
5
 28 април 2023 петък
10:00
Провеждане на еднодневна работна среща за информиране на заинтересованите лица по населени места относно процеса на подготовка на Стратегия за ВОМР за периода 2023 -2027 в МИГ Кайнарджа - Алфатар - Силистра
с. Голеш
общ. Кайнарджа
6
 02 май 2023 вторник
9:00
Провеждане на еднодневна работна среща за информиране на заинтересованите лица по населени места относно процеса на подготовка на Стратегия за ВОМР за периода 2023 -2027 в МИГ Кайнарджа - Алфатар - Силистра
с. Цар Асен
общ. Алфатар
7
 02 май 2023 вторник
10:00
Провеждане на еднодневна работна среща за информиране на заинтересованите лица по населени места относно процеса на подготовка на Стратегия за ВОМР за периода 2023 -2027 в МИГ Кайнарджа - Алфатар - Силистра
с. Чуковец
общ. Алфатар
8
 03 май 2023 сряда
9:00
Провеждане на еднодневна работна среща за информиране на заинтересованите лица по населени места относно процеса на подготовка на Стратегия за ВОМР за периода 2023 -2027 в МИГ Кайнарджа - Алфатар - Силистра
с. Калипетрово
общ. Силистра
9
 03 май 2023 сряда
10:00
Провеждане на еднодневна работна среща за информиране на заинтересованите лица по населени места относно процеса на подготовка на Стратегия за ВОМР за периода 2023 -2027 в МИГ Кайнарджа - Алфатар - Силистра
с. Айдемир
общ. Силистра
10
 04 май 2023 четвъртък
9:00
Провеждане на еднодневна работна среща за информиране на заинтересованите лица по населени места относно процеса на подготовка на Стратегия за ВОМР за периода 2023 -2027 в МИГ Кайнарджа - Алфатар - Силистра
с.  Средище
общ. Кайнарджа
11
 04 май 2023 четвъртък
10:00
Провеждане на еднодневна работна среща за информиране на заинтересованите лица по населени места относно процеса на подготовка на Стратегия за ВОМР за периода 2023 -2027 в МИГ Кайнарджа - Алфатар - Силистра
с.  Посев
общ. Кайнарджа
12
 05 май 2023 петък
9:00
Провеждане на еднодневна работна среща за информиране на заинтересованите лица по населени места относно процеса на подготовка на Стратегия за ВОМР за периода 2023 -2027 в МИГ Кайнарджа - Алфатар - Силистра
с. Алеково
общ. Алфатар
13
 05 май 2023 петък
10:00
Провеждане на еднодневна работна среща за информиране на заинтересованите лица по населени места относно процеса на подготовка на Стратегия за ВОМР за периода 2023 -2027 в МИГ Кайнарджа - Алфатар - Силистра
с. Бистра
общ. Алфатар
14
 15 май 2023 понеделник
10:00
Обучение на местни лидери и заинтересовани страни
гр. Алфатар
общ. Алфатар
15
 18 май 2023 четвъртък
10:00
Обучение на местни лидери и заинтересовани страни
с.  Кайнарджа
общ. Кайнарджа
16
 19 май 2023 петък
10:00
Обучение на местни лидери и заинтересовани страни
с. Сребърна
общ. Силистра
17
 29 май 2023 понеделник
10:00
Провеждане на еднодневна работна среща за информиране на заинтересованите лица по населени места относно процеса на подготовка на Стратегия за ВОМР за периода 2023 -2027 в МИГ Кайнарджа - Алфатар - Силистра
гр. Алфатар
общ. Алфатар
18
 01 юни 2023 четвъртък
10:00
Провеждане на еднодневна работна среща за информиране на заинтересованите лица по населени места относно процеса на подготовка на Стратегия за ВОМР за периода 2023 -2027 в МИГ Кайнарджа - Алфатар - Силистра
с. Сребърна
общ. Силистра
19
 02 юни 2023 петък
10:00
Провеждане на еднодневна работна среща за информиране на заинтересованите лица по населени места относно процеса на подготовка на Стратегия за ВОМР за периода 2023 -2027 в МИГ Кайнарджа - Алфатар - Силистра
с.  Кайнарджа
общ. Кайнарджа
20
 20 юни 2023 вторник
9:00
Провеждане на еднодневна работна среща за  консултиране  подготовката на Стратегията за ВОМР с местната общност
с. Ветрен
общ. Силистра
21
 21 юни 2023 сряда
10:00
Провеждане на еднодневна работна среща за  консултиране  подготовката на Стратегията за ВОМР с местната общност
с.  Краново
общ. Кайнарджа
22
 22 юни 2023 четвъртък
10:00
Провеждане на еднодневна работна среща за  консултиране  подготовката на Стратегията за ВОМР с местната общност
гр. Алфатар
общ. Алфатар
23
 29 юни 2023 четвъртък
9:00
Провеждане на еднодневна работна среща за  консултиране  подготовката на Стратегията за ВОМР с местната общност
с. Калипетрово
общ. Силистра
24
 06 юли 2023 четвъртък
10:00
Провеждане на еднодневна работна среща за  консултиране  подготовката на Стратегията за ВОМР с местната общност
с.  Кайнарджа
общ. Кайнарджа
25
 13 юли 2023 четвъртък
10:00
Провеждане на еднодневна работна среща за  консултиране  подготовката на Стратегията за ВОМР с местната общност
гр. Алфатар
общ. Алфатар
26
 20 юли 2023 четвъртък
10:00
Провеждане на еднодневно Обучение на Колективния управителен орган на новосъздадената Местна инициативна група
с. Сребърна
общ. Силистра
27
 22 август 2023 вторник
10:00
Провеждане на еднодневна информационна конференция -  за обществено обсъждане на проекта  на Стратегията за ВОМР за периода 2023 -2027 в МИГ Кайнарджа - Алфатар - Силистра
гр. Алфатар
общ. Алфатар
28
 23 август 2023 сряда
10:00
Провеждане на еднодневна информационна конференция -  за обществено обсъждане на проекта  на Стратегията за ВОМР за периода 2023 -2027 в МИГ Кайнарджа - Алфатар - Силистра
с. Айдемир
общ. Силистра
29
 25 август 2023 петък
10:00
Провеждане на еднодневна информационна конференция -  за обществено обсъждане на проекта  на Стратегията за ВОМР за периода 2023 -2027 в МИГ Кайнарджа - Алфатар - Силистра
с.  Кайнарджа
общ. Кайнарджа
 
Дейностите се изпълняват от Община Кайнарджа, съгласно Административен договор РД50-77/22.03.2023 г за проект Създаване на Местна инициативна група "Кайнарджа - Алфатар - Силистра" и подготовка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.