ОБЩИНА КАЙНАРДЖА ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА ВЕЩИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

13/3/2024
 
На основание чл.8, ал.4, чл.34, ал.4 и чл. 35, ал.1от Закона за общинската собственост, чл. 75, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 5, ал. 1 и чл. 6 от Наредбата за провеждане на публичните търгове и публично оповестените конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Община Кайнарджа и Заповед № РД-09-137/11.03.2024  на кмета на Община Кайнарджа
ОБЩИНА КАЙНАРДЖА ОБЯВЯВА
  1. НА 29.03.2024 г. ОТ 10:00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА, С. КАЙНАРДЖА, УЛ. „ Д. ДОНЧЕВ” № 2, ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
ЗА ПРОДАЖБА НА СЛЕДНАТА ВЕЩ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ: товарен автомобил марка „ЗИЛ“ модел „131“ с регистрационен № СС 5635 АХ и регистрационен талон серия „N“ 012737552 с повреден двигател при начална тръжна цена в размер на 4 999 лв. без ДДС;
Тръжната документация се получава в стая № 307 на Общинска администрация всеки работен ден от 8 00 до 16 00 часа, включително до деня, предхождащ деня на провеждането на търга на цена 18 лв. без ДДС и се заплаща в касата на общината или по банкова сметка BG 76 IABG 74 59 84 00 03 95 00, BIC код IABG BGSF, код на вид плащане 44 70 00.
Депозита за участие в търга е в размер на 10 (десет) % от началната тръжна цена,.
Предложения за участие се подават в стая № 202 на Общинска администрация всеки работен ден от 8 00 до 16 00 часа, включително до деня, предхождащ деня на провеждането на търга.
Оглед на имотите се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжна документация.
При неявяване на кандидати - повторен търг ще се проведе на 05.04.2024 г. при същите условия, на същото място и същия час.
За допълнителна информация - тел. 0885 92 19 10.