ОБЩИНА КАЙНАРДЖА ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД

13/5/2024
На основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 44, ал. 1 и чл. 45 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 2, т. 3, чл. 3, ал. 1 и чл. 6 от Наредбата за провеждане на публичните търгове и публично оповестените конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Община Кайнарджа и Заповед № РД-09-282/10.05.2024 г. на кмета на Община Кайнарджа
 
ОБЩИНА КАЙНАРДЖА ОБЯВЯВА
НА 29.05.2024 г. ОТ 10:00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА, С. КАЙНАРДЖА, УЛ. „ Д. ДОНЧЕВ” № 2, ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД
за срок от 3 /три/ стопански години, подробно описани по землища, имоти, начин на трайно ползване, начална годишна наемна цена и депозит в приложение 1, което е неразделна част от Заповед № РД-09-282/10.05.2024 г. на кмета на общината за провеждане на търга. Имотите са обявени в сайта на Община Кайнарджа, в сградата на общината, съответните кметства и Общинска служба „Земеделие” Кайнарджа.
Тръжната документация се получава в стая № 307 на Общинска администрация всеки работен ден от 8 00 до 16 00 часа, включително до деня, предхождащ деня на провеждането на търга на цена 6 (шест) лв. без ДДС, внесена в касата на общината или по банкова сметка BG 75 IABG 74593383 9371 06, BIC код IABG BGSF.
Депозити за участие в търга може да се внасят до 16:00 часа на деня предхождащ търга.
Предложения за участие се подават в стая № 202 на Общинска администрация всеки работен ден от 8 00 до 16 00 часа, включително до деня, предхождащ деня на провеждането на търга.
Оглед на имотите се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжна документация.
При неявяване на кандидати - повторен търг ще се проведе на 05.06.2024 г. при същите условия, на същото място и същия час.
За допълнителна информация - тел. 0885 92 19 10.
Приложение към Заповед № РД 09-282 от 10.05.2024 г.
Землище НТП Идентификатор КК Площ (дка) Отдадена площ (дка) Категория Депозит Начална цена
1 Войново нива 11990.90.153 0.331 0.331 ІV 2.38 23.83
2 Войново нива 11990.90.219 2.517 2.517 ІV 18.12 181.22
3 Войново нива 11990.90.275 2.370 1.100 7.92 79.20
4 Войново нива 11990.90.35 11.530 6.000 43.20 432.00
5 Голеш нива 15566.12.17 5.003 5.002 ІІІ 36.01 360.14
6 Голеш нива 15566.52.20 4.999 4.998 ІІІ 35.99 359.86
7 Голеш нива 15566.18.39 12.514 12.184 ІV 87.72 877.25
8 Голеш нива 15566.59.11 7.602 7.602 V 54.73 547.34
9 Голеш нива 15566.18.40 34.927 34.927 ІV 251.47 2514.74
10 Голеш нива 15566..97.373 26.326 26.326 ІV 189.55 1895.47
11 Голеш нива 15566.99.373 24.054 24.054 ІV 173.19 1731.89
12 Голеш нива 15566.28.25 7.900 4.000 ІV 28.80 288.00
13 Голеш нива 15566.28.26 12.194 12.194 ІV 87.80 877.97
14 Голеш нива 15566.18.41 1.847 1.847 ІV 13.30 132.98
15 Голеш нива 15566.95.518 1.239 1.239 ІV 8.92 89.21
16 Голеш нива 15566.95.519 1.200 1.200 ІV 8.64 86.40
17 Голеш нива 15566.96.514 1.688 1.688 ІV 12.15 121.54
18 Голеш нива 15566.98.374 4.747 2.500 V 18.00 180.00
19 Голеш нива 15566.102.497 1.206 1.206 ІV 8.68 86.83
20 Голеш нива 15566.104.492 1.839 1.839 ІV 13.24 132.41
21 Голеш нива 15566.150.473 9.188 9.188 VІІ 66.15 661.54
22 Голеш нива 15566.150.481 4.362 4.362 VІІ 31.41 314.06
23 Голеш нива 15566.85.483 3.191 2.500 V 18.00 180.00
24 Голеш нива 15566.105.485 8.160 8.160 VІІ 58.75 587.52
25 Голеш нива 15566.42.498 3.040 2.500 VІІ 18.00 180.00
26 Господиново нива 17333.50.172 1.251 1.251 V 9.01 90.07
27 Господиново нива 17333.50.170 3.845 3.845 V 27.68 276.84
28 Господиново нива 17333.50.178 0.789 0.789 V 5.68 56.81
29 Господиново нива 17333.50.179 4.837 4.837 V 34.83 348.26
30 Господиново изост. нива 17333.50.119 15.131 14.719 ІІІ 105.98 1059.77
31 Давидово нива 20047.7.90 4.335 4.335 31.21 312.12
32 Давидово нива 20047.9.240 3.210 3.210 23.11 231.12
33 Давидово нива 20047.61.223 5.449 5.449 39.23 392.33
34 Добруджанка нива 21720.48.9 9.003 9.000 ІV 64.80 648.00
35 Добруджанка нива 21720.22.1 8.003 1.900 VІІ 13.68 136.80
36 Зарник нива 30346.17.17 19.645 19.645 ІV 141.44 1414.44
37 Зарник нива 30346.16.29 10.469 10.469 ІV 75.38 753.77
38 Зарник нива 30346.16.17 3.179 3.179 ІV 22.89 228.89
39 Зарник нива 30346.12.33 9.513 9.513 ІV 68.49 684.94
40 Зарник нива 30346.27.7 30.009 30.000 ІV 216.00 2160.00
41 Зарник нива 30346.27.10 11.655 11.655 ІV 83.92 839.16
42 Зарник нива 30346.26.151 3.048 3.048 21.95 219.46
43 Зарник нива 30346.26.1 12.333 12.333 ІІІ 88.80 887.98
44 Зарник нива 30346.26.53 10.003 10.000 ІІІ 72.00 720.00
45 Зарник нива 30346.3.8 3.189 2.000 ІІІ 14.40 144.00
46 Зарник нива 30346.40.41 6.776 4.000 VІІ 28.80 288.00
47 Зарник нива 30346.40.46 6.834 6.834 49.20 492.05
48 Зарник нива 30346.40.39 15.551 15.551 V 111.97 1119.67
49 Зарник нива 30346.23.42 3.055 1.800 12.96 129.60
50 Зарник нива 30346.40.45 3.038 2.000 ІV 14.40 144.00
51 Зарник нива 30346.40.47 5.089 2.000 ІV 14.40 144.00
52 Зарник нива 30346.40.53 3.147 3.147 22.66 226.58
53 Зарник нива 30346.17.21 13.004 13.000 ІV 93.60 936.00
54 Кайнарджа нива 35242.5.8 7.505 7.505 ІІІ 54.04 540.36
55 Кайнарджа нива 35242.77.6 18.000 18.000 ІІІ 129.60 1296.00
56 Кайнарджа нива 35242.202.15 0.182 0.182 ІІІ 1.31 13.10
57 Кайнарджа нива 35242.225.1 11.623 11.623 ІІІ 83.69 836.86
58 Кайнарджа нива 35242.249.1 6.000 6.000 ІІІ 43.20 432.00
59 Кайнарджа нива 35242.241.15 9.730 9.730 70.06 700.56
60 Кайнарджа нива 35242.241.14 10.396 10.396 74.85 748.51
61 Кайнарджа нива 35242.216.23 3.701 3.701 26.65 266.47
62 Кайнарджа нива 35242.241.17 5.453 5.453 39.26 392.62
63 Кайнарджа нива 35242.141.16 3.330 3.330 23.98 239.76
64 Кайнарджа нива 35242.218.25 0.306 0.306 ІІІ 2.20 22.03
65 Кайнарджа нива 35242.24.25 0.230 0.230 ІV 1.66 16.56
66 Кайнарджа изост. нива 35242.65.6 10.603 5.000 VІ,ІІІ 36.00 360.00
67 Каменци нива 35938.201.30 23.778 23.778 171.20 1712.02
68 П. Чолаково изост. нива 57306.39.8 23.063 6.700 V 48.24 482.40
69 П. Чолаково нива 57306.12.23 8.146 8.146 ІІІ 58.65 586.51
70 П. Чолаково изост. нива 57306.15.1 29.541 10.000 V,VІ 72.00 720.00
71 П. Чолаково нива 57306.40.1 0.598 0.598 ІІІ 4.31 43.06
72 П. Чолаково нива 57306.9.6 36.408 36.408 262.14 2621.38
73 П. Чолаково нива 57306.6.3 15.449 15.449 VІІ 111.23 1112.33
74 П. Чолаково нива 57306.36.21 8.564 8.564 61.66 616.61
75 П. Чолаково нива 57306.70.15 22.170 22.000 158.40 1584.00
76 П. Чолаково нива 57306.70.17 8.305 8.305 59.80 597.96
77 П. Чолаково изост. нива 57306.55.1 27.531 27.000 V,VІ 194.40 1944.00
78 Посев др.жил. терен 57889.90.140 2.151 2.151 ІV 15.49 154.87
79 Посев др.жил. терен 57889.90.141 1.345 1.345 ІV 9.68 96.84
80 Посев др.жил. терен 57889.90.142 1.635 1.200 8.64 86.40
81 Посев др.жил. терен 57889.90.144 4.220 4.220 30.38 303.84
82 Светослав нива 65615.57.60 7.005 7.005 ІІІ 50.44 504.36
83 Светослав нива 65615.33.16 4.320 4.320 ІІІ 31.10 311.04
84 Светослав нива 65615.9.7 7.999 7.999 ІV 57.59 575.93
85 Светослав нива 65615.1.30 1.566 1.566 11.28 112.75
86 Светослав нива 65615.10.32 0.789 0.789 ІІІ 5.68 56.81
87 Светослав нива 65615.11.13 0.202 0.202 1.45 14.54
88 Светослав нива 65615.14.16 0.826 0.826 ІІІ 5.95 59.47
89 Светослав нива 65615.19.11 0.257 0.257 ІІІ 1.85 18.50
90 Светослав нива 65615.19.15 0.572 0.572 ІІІ 4.12 41.18
91 Светослав нива 65615.21.9 0.356 0.356 V 2.56 25.63
92 Светослав нива 65615.56.11 9.828 9.828 ІV 70.76 707.62
93 Светослав нива 65615.25.1 2.959 2.959 V 21.30 213.05
94 Светослав нива 65615.37.5 5.391 5.391 V 38.82 388.15
95 Светослав нива 65615.47.16 15.905 15.905 V 114.52 1145.16
96 Светослав нива 65615.57.73 2.002 2.002 14.41 144.14
97 Светослав нива 65615.58.21 2.485 2.485 ІІІ 17.89 178.92
98 Светослав нива 65615.304.24 5.989 3.510 25.27 252.72
99 Светослав нива 65615.304.26 4.182 4.181 30.10 301.03
100 Средище нива 68357.201.63 18.675 18.675 V 134.46 1344.60
101 Средище нива 68357.201.64 8.465 8.465 V 60.95 609.48
102 Средище нива 68357.201.66 21.734 21.734 V 156.48 1564.85
103 Средище нива 68357.201.77 19.680 19.680 V 141.70 1416.96
104 Средище нива 68357.201.79 32.710 32.500 V 234.00 2340.00
105 Средище нива 68357.201.80 21.890 21.890 V 157.61 1576.08
106 Средище нива 68357.201.84 90.070 90.070 648.50 6485.04
107 Средище нива 68357.201.90 4.508 4.508 V 32.46 324.58
108 Средище нива 68357.201.119 5.792 5.792 V 41.70 417.02
109 Средище нива 68357.201.125 41.240 41.240 V 296.93 2969.28
110 Средище нива 68357.401.26 56.284 48.000 345.60 3456.00
111 Средище нива 68357.201.232 17.600 17.600 126.72 1267.20
112 Средище нива 68357.201.87 3.179 3.000 21.60 216.00
113 Стрелково нива 69804.35.349 5.072 5.072 V 36.52 365.18
114 Стрелково нива 69804.14.341 23.087 6.000 V 43.20 432.00
115 Стрелково нива 69804.4.339 14.107 14.107 101.57 1015.70
116 Стрелково нива 69804.90.3 1.654 1.654 11.91 119.09
117 Стрелково нива 69804.90.4 1.488 1.488 10.71 107.14
118 Стрелково нива 69804.90.5 3.716 3.716 26.76 267.55
119 Стрелково нива 69804.90.11 5.031 5.031 36.22 362.23
120 Стрелково нива 69804.90.13 2.665 2.665 19.19 191.88
121 Стрелково нива 69804.90.14 3.057 3.057 22.01 220.10
122 Стрелково нива 69804.90.151 4.748 4.748 ІІІ 34.19 341.86
123 Стрелково нива 69804.90.104 0.981 0.981 7.06 70.63
124 Стрелково нива 69804.90.105 1.030 1.030 7.42 74.16
125 Стрелково нива 69804.90.137 2.776 2.776 ІІІ 19.99 199.87
126 Стрелково нива 69804.90.138 0.981 0.981 ІІІ 7.06 70.63
127 Стрелково нива 69804.90.140 0.672 0.672 ІІІ 4.84 48.38
128 Стрелково нива 69804.90.141 0.697 0.697 ІІІ 5.02 50.18
129 Стрелково нива 69804.90.142 0.667 0.667 ІІІ 4.80 48.02
130 Стрелково нива 69804.90.143 1.101 1.101 ІІІ 7.93 79.27
131 Стрелково нива 69804.90.183 4.874 4.874 35.09 350.93
132 Стрелково нива 69804.90.256 6.314 6.314 ІІІ 45.46 454.61
133 Стрелково нива 69804.90.262 3.272 3.272 ІІІ 23.56 235.58
134 Стрелково нива 69804.14.341 23.087 6.000 V 43.20 432.00