ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА

23/5/2024
 
 
УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРОЕКТ НА НОВА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА
 
 
 
Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Кайнарджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите писмени предложения и становища по проекта на нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кайнарджа на e-mail: kain_s@abv.bg или в деловодството на Община Кайнарджа на адрес : с. Кайнарджа, ул. „Димитър Дончев“ 2, ет. 2, стая 302 до 17:00 часа на 24.06.2024 г.
 
 
 
Мотиви към Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кайнарджа
 
  1. Причини и мотиви за отменяне и приемане на нова Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кайнарджа
 
В Държавен вестник, брой 17 от 01.03.2022 г. е обнародван Закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане, с чиито Преходни и заключителни разпоредби са направени промени и в други закони.
С §5 се правят изменения в Закона за местните данъци и такси, с §6 в Закона за предучилищното и училищно образование, с §7 в Закона за здравето, които изискват отмяна на всички текстове, касаещи заплащането на такси от родителите за ползване на детски ясли и детски градини в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кайнарджа.
 
В Закона за местните данъци и такси е променен е и максималния срок за изготвяне на данъчна оценка от служителите на общинската администрация - в 5-дневен срок от подаване на искане по образец, което налага промяна и в наредбата.
 
Въведени са текстове, които позволяват на гражданите разсрочване или отсрочване на задължения за местни такси в определени размери и срокове.
 
Във връзка с изменение на чл.211, ал.4 от Закона за горите и чл. 156, ал. 2, т.3 от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии, както и заповед № 461/30.05.2017 г. на Изпълнителната агенция по горите от 01.06.2017 г., експедицията на дървесина добита от извън горски територии се извършва само с електронни превозни билети, в резултат на което се въвежда такса за издаване на електронен превозен билет.
 
По отношение на таксата за притежаване на куче, текстовете са непълни. Не е регламентирано, кои лица се освобождават от заплащане на таксата. Не са регламентирани сроковете за деклариране и заплащане на такса за притежаване на куче.
 
Конкретните предложения за определянето на размера на предложените нови и/или изменени такси и цени на услуги са направени въз основа на финансова обосновка и разчет на материално-техническите и административните разходи, необходими за предоставяне на административните услуги.
Стойността на всяка услуга е формирана при спазване принципите, посочени в чл.8 от ЗМДТ и цели възстановяване на пълните разходи за извършване на услугата. Налага се завишаване, поради промените в икономическата обстановка, адекватността на предлаганите услуги със сходен вид услуги, обхвата на работата и необходимото време за изпълнение по съответното административно производство. При определяне на размера на таксите за услуги са отчетени спецификата на работа, служителите, които взимат участие при обработката на внесената документация, необходимото време за проучване на налична документация, проверка на място, изготвяне на документа, както и разходваните материали, средствата за техническо оборудване и софтуер. За изготвянето на всеки документ се влага работно време, което, отнесено към разходите за работна заплата и осигурителни вноски на експерти и специалисти - надхвърля определената в настоящия момент стойност на услугите.
Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Кайнарджа е приета от Общински съвет с Решение №239/21.03.2013 г. г. До настоящия момент измененията и допълненията са извършени във връзка с промяна на нормативната уредба на по-високо ниво, във връзка с предоставяне на допълнителни услуги за населението, а промени касаещи размера на таксите и цените на услугите са извършвани 2016 г.
С Решение №40/28.03.2014 г. са добавени нови услуги, предоставяни от Туристически посетителски център. Същата година е добавена услуга за изготвяне на данъчна оценка на недвижим имот, като и са изменени или отпаднали някои услуги, предоставяни от ОП „Комунални дейности“.
С решение №70/25.03.2016 г. са изменени размерите на таксите на някои технически услуги и услуги по гражданско състояние. Тези размери са актуални и в настоящата наредбата. За периода от 2016 г. до настоящия момент разходите за предоставянето на тези услуги са се увеличили многократно в резултат на увеличение на МРЗ, размера на инфлацията, преките и непреките разходи за извършване на всяка услуга. Общият размер на приходите не покрива размерът на разходите за осъществяване на административните услуги, което се компенсира от собствените приходи на общината. Това от своя страна води до намаляване на средствата с които общината осъществява част от инвестиционната си политика, за социални придобивки. Счита се, че актуализирането на таксите и цените на услугите предлагани от Община Кайнарджа е един от начините за обезпечаване на финансовото състояние на общината.
 
  1. Цели, които се поставят с приемане на предлаганата Наредба:
2.1. Привеждане на Наредбата в съответствие с нормативните и обществено икономическите промени в страната.
2.2. Възстановяване на пълните разходи на Община Кайнарджа по предоставяните услуги.
2.3. Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество.
2.4. Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.
2.5. Ефективно разпределение на общинските ресурси чрез определяне на адекватни такси и цени на услуги.
2.6. Поправка на допуснати непълноти в нормативната уредба, касаещи предоставянето на местни административни услуги.
 
  1. Очаквани резултати от приемането на Наредбата
Постигане на яснота, коректност и публичност при определянето на общинските такси и цените на услугите, предоставяни от общината, актуализиране на нормативната база, отнасяща се до предлаганите местни услуги и техните такси и цени, възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяните услуги., ефективно разпределение на общинските ресурси.
 
  1. Финансови средства, необходими за прилагане на Наредбата
За отменяне на действащата и приемане на нова наредбата не са необходими допълнителни финансови средства на общината.
 
  1. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз
Предлаганият проект е разработен в съответствие с Европейското законодателство. Този проект е в съответствие с нормативни актове от по-висша степен, приети от законодателната и изпълнителната власт в Република България.
 
 
 
 
 
 

Прикачени файлове