Достъп до обществена информация

18/10/2022
Всеки гражданин на Република България има право на достъп до обществена информация при условията и по реда, определени в закона за достъп до обществена информация /Обнародван, ДВ, бр. 55 от 7 юли 2000 година/.
Задължени да предоставят информация са всички държавни органи и органите на местно самоуправление.
Този закон не се прилага за информацията, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица.
Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление, което се дипозира в деловодство на Община Кайнарджа /ул. „Димитър Дончев” №2/ или заявление постъпило по електронен път в Община Кайнарджа.
Заявленията за достъп до обществена информация се разглеждат не по-късно от 14 дни след датата на регистрация.
Решението за предоставяне на достъп до исканата информация се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка.
Когато заявителят е поискал достъпът до  информация  да му бъде предоставен по електронен път и е посочил адрес на електронна поща за получаването, органът изпраща на посочения адрес на електронна поща решението за предоставянето на  достъп  заедно с копие от информацията или интернет адреса, на който се съдържат данните. В тези случаи не се съставя протоколът по ал. 2 и не се заплащат разходи по предоставянето

Банкова сметка за заплащане на разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация съгласно Заповед № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. Обн. Държавен вестник, брой 98 от 13 декември 2011 г. на Министъра на финансите
 
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК КЛОН СИЛИСТРА
СМЕТКА №  BG76  IABG 7459  8400 0395  00
ВИД ПЛАЩАНЕ  448090
BIC : IABGBGSF
ОСНОВАНИЕ – ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ