Обществени поръчки

24/2/2012
Р Е Ш Е Н И Е
№ РД 09-039/23.02.2012 г.
 
            На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.3, ал.2 и чл.5, ал.1, т.1, във връзка с чл.1, ал.2, т.2 от Наредбата за малки обществени поръчки и след като констатирах прогнозната стойност на поръчката в размер на 152000,00 лв. / сто петдесет и две хиляди лева / без ДДС,
Р Е Ш И Х:
 
            1.Откривам процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс с предмет: „Периодични доставки на горива (бензин А95Н, дизелово гориво, газ пропан-бутан и наливни масла) за МПС и за отопление за нуждите на общинската администрация и организации на общинска бюджетна издръжка в община Кайнарджа за 2012 година”.
            2.Одобрявам обявлението, изготвено по образеца на чл.19, ал.7 от ЗОП и документацията за участие в процедурата за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на горива (бензин А95Н, дизелово гориво, газ пропан-бутан и наливни масла) за МПС и за отопление за нуждите на общинската администрация и организации на общинска бюджетна издръжка в община Кайнарджа за 2012 година”.
            3.На основание чл.5, ал.1, т.1, буква „а”, т.4, ал.4 и ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчка и чл.5, ал.2, чл.6, ал.1 и чл.35, ал.1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки настоящото решение и обявлението за откриване на процедурата да се изпратят до Агенцията по обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки на хартиен и магнитен носител ( чрез електронна поща).
 
 
ЛЮБЕН СИВЕВ
 
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА