15/5/2017
 
Наредби
 
 
Проект на Нова Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Кайнарджа
 
СЪОБЩЕНИЕ:
 
Община Кайнарджа  уведомява всички заинтересовани лица, че с докладна записка изх.№ 08-00-65/15.05.2017г. на кмета на Община Кайнарджа е внесен в Общински съвет – Кайнарджа подготвен проект на нова Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Кайнарджа. На основание чл.26, ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 14 дни от публикуването на настоящото съобщение, в деловодството на община Кайнарджа.
 
 
МОТИВИТЕ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА СА СЛЕДНИТЕ:
 
Кое налага приемането на този акт?
Проектът за новата наредба е разработен на основание чл.23 от Закона за пътищата след постъпило предложение от Окръжна прокуратура – гр.Силистра и във връзка с изискването на чл.23 от Закона за движение по пътищата.
В контекста на казаното трябва да се подчертае, че новата Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Кайнарджа ще бъде основен подзаконов нормативен акт, с който се регламентират условията и реда за управлението, ползването и изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на пътища от общинската пътна мрежа. Основната цел е да се разрешат инфраструктурни проблеми, които са от изключителна важност за региона.
 
 
 
ДАТА: 15.05.2017г.