Проект на наредба

10/11/2016
М О Т И В И
към проект за приемане на новаНаредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Община Кайнарджа
 
1. Причини, налагащи изменението на подзаконовия нормативен акт:
Наредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Община Кайнарджа регламентира процедурите при провеждането на публично оповестени търгове и публично оповестени конкурси. В действащата в момента Наредба има редица текстовете, които са двусмислени или си противоречат. Съществуват и някои понятия, които нямат дефиниции.
2. Цели, които се поставят:
Премахване на противоречията.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
За предлаганите промени не са необходими финансови или други средства.
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива:
Новата наредбата ще облекчи процедурите.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Предлаганата Наредба е в съответствие и не нарушава основни права и принципи от правото на Европейския съюз.
 
Забележка: Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, на заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. Последните могат да бъдат депозирани при главния специалист „Общинска собственост” в ст. 307 на общинската администрация или изпращани на e-mail: kain_s@abv.bg.

Прикачени файлове